Νομοθετικό διάταγμα 1262/72 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμόδιο δια την κατά τις διατάξεις του παρόντος σύνταξιν και έγκριση της παραλαβής των Ρυθμιστικών Σχεδίων ως και δια την εφαρμογήν αυτών, είναι το υπουργείον Δημοσίων Έργων.

 

2. Η εκπόνησις Ρυθμιστικού τινός Σχεδίου χωρεί βάσει προγράμματος ιεραρχήσεως των προς εκπόνηση ετησίως Ρυθμιστικών Σχεδίων της Χώρας, καταρτιζομένου υπό του Υπουργείου Προγραμματισμού και Κυβερνητικής πολιτικής.

 

3. Η απαιτουμένη δια την σύνταξιν Ρυθμιστικού Σχεδίου μελέτη, εκπονείται υπό κρατικών υπηρεσιών ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως, ή ανατίθεται εις νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή ιδιώτες μελετητές. Η ανάθεσις της εκπονήσεως μελέτης γίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, προκειμένης δε της αναθέσεως εις ετέρας υπηρεσίας ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και του κατά περίπτωσιν συναρμοδίου Υπουργού.

 

4. Η εκπόνησις μελέτης Ρυθμιστικού τινός Σχεδίου γίνεται βάσει προδιαγραφών συντασσομένων υπό του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, μετά προηγούμενη υπό του Υπουργικού Συμβουλίου έγκριση των γενικών αρχών αυτών από απόψεως κυβερνητικής πολιτικής. Οι προδιαγραφές εγκρίνονται τελικώς δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων. Εις περίπτωσιν Πολεοδομικών Σχεδίων Ζωνών Ειδικής Χρήσεως η σύνταξις και έγκρισις των προδιαγραφών γίνεται τη συμπράξει και του συναρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού.

 

5. Η εποπτεία της εκπονήσεως μελέτης Ρυθμιστικού Σχεδίου ανατίθεται, κατόπιν κοινής αποφάσεως των Υπουργών παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμοδίου επί θεμάτων Προγραμματισμού και Κυβερνητικής πολιτικής, Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων, εις κρατική υπηρεσία ή οργανισμό τοπικής αυτοδιοικήσεως. Δια της αυτής αποφάσεως συνιστάται γνωμοδοτική επιτροπή παρά την εποπτεύουσα ως άνω αρχή εις ην συμμετέχουν απαραιτήτως εκπρόσωποι των Υπουργείων Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής και Δημοσίων Έργων, του οικείου Περιφερειακού Διοικητού και των οικείων Νομαρχιών, δήμων ή κοινοτήτων ή ομάδων αυτών. Η γνωμοδοτική επιτροπή γνωμοδοτεί κατά παν στάδιον της εκπονήσεως μελέτης Ρυθμιστικού Σχεδίου.

 

6. Η εκπονηθείσα μελέτη Ρυθμιστικού Σχεδίου υποβάλλεται εις την κατά την παράγραφο 5 του παρόντος εποπτεύουσα αρχήν, ήτις και αποστέλλει ταύτη εις το αρμόδιο Περιφερειακό Συμβούλιον Χωροταξίας, ή, εν ελλείψει τοιούτου, εις το παρά το Υπουργείο Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής Συμβούλιον Χωροταξίας προς γνωμοδότηση εντός τριάκοντα ημερών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 198/1973 (ΦΕΚ 267/Α/1973).

 

7. Η μελέτη παραλαμβάνεται μετά γνώμη του κατά τα ανωτέρω Συμβουλίου παρά της υπό της παραγράφου 5 του παρόντος προβλεπομένης γνωμοδοτικής επιτροπής δια πρωτοκόλλου. Η σύνταξις του πρωτοκόλλου παραλαβής γίνεται υπό της ως άνω επιτροπής και άνευ της γνωμοδοτήσεως του ανωτέρω Συμβουλίου, εάν αυτή δεν υποβληθεί εντός της εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερομένης προθεσμίας των τριάκοντα ημερών.

 

8. Το πρωτόκολλον παραλαβής μετά της γνωμοδοτήσεως του κατά την παράγραφο 6 Συμβουλίου, ή και άνευ ταύτης εν παρόδω της προθεσμίας, υποβάλλεται εις το Υπουργείον Δημοσίων Έργων και εγκρίνεται υπό του Υπουργού, μετ' απόφαση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

9. Εντός δέκα πέντε ημερών από της κατά την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου εγκρίσεως της παραλαβής της μελέτης, αυτή, με μέριμνα της εποπτευούσης την μελέτη αρχής, εκτίθεται επί τριάκοντα ημέρας εις τα δημοτικά και κοινοτικά καταστήματα της περιοχής του Ρυθμιστικού Σχεδίου, δημοσιευομένης σχετικής ανακοινώσεως εις δύο ημερησίας εφημερίδας που κυκλοφορεί εις την περιοχήν και εις δυο αλλεπάλληλους εκδόσεις τούτων.

 

10. Εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας τριάκοντα ημερών από της τελευταίας των κατά την προηγούμενη παράγραφο δημοσιεύσεων δύνανται υποβληθούν εγγράφως ενώπιον της εποπτευούσης την μελέτη αρχής, υπό δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών κοινής ωφελείας ενστάσεις ή παρατηρήσεις, αναγόμενες εις τις υπό του Ρυθμιστικού Σχεδίου καθοριζόμενες αρχάς.

 

11. Η εποπτεύουσα την μελέτη αρχή, μετ' εξέτασιν των υποβληθεισών ενστάσεων και παρατηρήσεων, μεριμνά δια την αναγκαία κατά την κρίσιν αυτής, τροποποίηση του αρχικώς εκπονηθέντος Ρυθμιστικού Σχεδίου,το οποίον αποστέλλει εις το κατά την παράγραφο 6 του παρόντος Συμβούλιον ίνα τούτο γνωμοδοτήσει εντός τριάκοντα ημερών. Το σχέδιον τούτο, μετά των ενστάσεων ή παρατηρήσεων και της γνωμοδοτήσεώς του ως άνω Συμβουλίου ή και άνευ γνωμοδοτήσεως, εάν αυτή δεν υποβληθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, υποβάλλεται με μέριμνα της εποπτευούσης αρχής, εις το Υπουργείον Δημοσίων Έργων μετά κοινοποιήσεως εις τα Υπουργεία Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής και Εσωτερικών εντός δύο μηνών από του πέρατος της εν παραγράφω 10 προθεσμίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 198/1973 (ΦΕΚ 267/Α/1973).

 

12. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο υποβληθέν Ρυθμιστικό Σχέδιον, εις περίπτωσιν ανάγκης τροποποιήσεώς του διαπιστουμένης δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών παρά τω Πρωθυπουργώ αρμοδίου επί θεμάτων Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής, Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων, αποστέλλεται ξανά εις την κατά τα ανωτέρω εποπτεύουσα την μελέτη αρχήν ήτις μεριμνά δια την άμεση τροποποίηση τούτου, ακολουθούμενης εν προκειμένω της στο παρόν άρθρο οριζόμενης διαδικασίας, εκτός εάν άλλως ορίζεται υπό της ως άνω κοινής αποφάσεως.

 

13. Το Ρυθμιστικό Σχέδιον εγκρίνεται εν τέλει δια βασιλικού διατάγματος, περιέχοντος τα εν παραγράφω 1 του άρθρου 6 στοιχεία, εκδιδομένου με πρόταση των Υπουργών παρά τω Πρωθυπουργώ αρμοδίου επί θεμάτων προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής, Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.