Νομοθετικό διάταγμα 1262/72 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Ρυθμιστικό Σχέδιον αποτελείται εκ των κάτωθι:

 

α) Εκ κειμένου καθορίζοντος τις αρχάς, τους στόχους και τις προοπτικές εξελίξεως της περιοχής βάσει συσχετίσεως της υφισταμένης καταστάσεως και των τάσεων εξελίξεως αυτής μετά των ευρύτερων Περιφερειακών Προγραμμάτων.

 

β) Εκ κειμένου περιλαμβάνοντος τους κανόνας διαμορφώσεως και αναπτύξεως της περιοχής.

 

γ) Εξ ενός συνθετικού και περισσότερων χαρτών, που απεικονίζουν τους εν τη προηγουμένη παραγράφω κανόνας και εμφαινόντων:

 

γ)α) Τα όρια της περιοχής του Ρυθμιστικού Σχεδίου ως και της περιοχής ελέγχου.

γ)β) Το σύστημα οργανώσεως και αναπτύξεως του χώρου.

γ)γ) Τις χρήσεις γης κατά ζώνες.

γ)δ) Τις πυκνότητας οικήσεως και γενικές κατευθύνσεις δια τον προσδιορισμό όρων δομήσεως.

γ)ε) Τα βασικά συγκοινωνιακά και λοιπά δίκτυα.

γ)στ) Τις δια την προστασία του περιβάλλοντος προτάσεις.

γ)ζ) Τα κατά προτεραιότητα εκπονήσεως πολεοδομικών σχεδίων τμήματα ως και τα χρήζοντα αναπλάσεως και εξυγιάνσεως τοιαύτα.

γ)η) Τα σημαντικά έργα αναπτύξεως της περιοχής.

 

2. Οι εν τη παραγράφω 2 αναφερόμενοι χάρτες συνοδεύονται υπό επεξηγηματικών τευχών που αιτιολογούν τα εν αυτή διαλαμβανόμενα στοιχεία, βάσει

 

α) πλήρους αναλύσεως της υπαρχούσης καταστάσεως από απόψεως γεωγραφικής, γεωλογικής, κλίματος, χλωρίδας, δημογραφικής, κοινωνιολογικής, οικιστικής, οικονομικής, αστικής υποδομής, χρήσεως γης, πυκνότητας οικήσεως και συγκοινωνιακής,

 

β) συσχετίσεως προς τε την υπάρχουσα κατάστασιν και προς τα αναπτυξιακά προγράμματα της περιφέρειας, εις ην ανήκει η περιοχή, και της χώρας εν γένει και

 

γ) εκτιμήσεως βάσει πολεοδομικών προτύπων και προοπτικών εξελίξεως.

 

3. Το Ρυθμιστικό Σχέδιον συνοδεύεται υπό προτάσεων περί του τρόπου εφαρμογής του που περιλαμβάνουν και προγραμματισμό εκτελέσεως και εκτίμησιν της δαπάνης των προβλεπομένων υπό τούτου έργων, υπό προτάσεων των δια την εφαρμογήν των ληπτέων νομοθετικών, διοικητικών και οικονομικών μέτρων, ως επίσης και υπό εκθέσεως που καθορίζει την ακολουθητέα γενική πολιτική αναπτύξεως εις την περιοχήν ελέγχου.

 

4. Τα Πολεοδομικά Σχέδια Ζωνών Ειδικής Χρήσεως, δέον να εναρμονίζονται προς το υφιστάμενο εγκεκριμένου Ρυθμιστικό Σχέδιον της ευρύτερης αστικής περιοχής. Ελλείψει τοιούτου Ρυθμιστικού Σχεδίου οι ανωτέρω Ζώνες Ειδικής Χρήσεως καθορίζονται υπό του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, συμφώνως προς την ακολουθητέα εν τη περιοχή χωροταξική πολιτική και πολιτική περιφερειακής αναπτύξεως, βάσει γενικών πολεοδομικών αρχών. Εις την τελευταία ταύτη περίπτωσιν, δια τα ως άνω Πολεοδομικά Σχέδια Ζωνών Ειδικής Χρήσεως, ακολουθείται η στο άρθρο 7 του παρόντος οριζόμενη διαδικασία περί Ρυθμιστικών Σχεδίων αστικών περιοχών. Τα στοιχεία άτινα περιλαμβάνονται εις το περί εγκρίσεως των ως άνω Πολεοδομικών Σχεδίων Ζωνών Ειδικής Χρήσεως βασιλικό διάταγμα καθορίζονται εν εκάστη περιπτώσει υπό των προδιαγραφών εκπονήσεως της μελέτης τούτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.