Νομοθετικό διάταγμα 1262/72 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από της εκδόσεως της κατά το άρθρο 7 παράγραφος 3 του παρόντος αποφάσεως περί εκπονήσεως Ρυθμιστικού Σχεδίου ή κατά την διάρκειαν ταύτης δύναται να αναστέλλεται δια βασιλικών διαταγμάτων, εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, πάσα δόμησις ή εκτέλεσις ετέρου τεχνικού έργου εντός των κατά το άρθρο 11 του παρόντος προσωρινών ορίων της περιοχής του Ρυθμιστικού Σχεδίου, ως και της περιοχής ελέγχου, ή εις συγκεκριμένα τμήματα τούτων, δια χρονικόν διάστημα δύο ετών, δυνάμενο να παραταθεί κατά τον αυτόν τρόπον επί εν εισέτι έτος. Εξαιρούνται της ανωτέρω αναστολής:

 

α) επισκευές αίτινες κατά την κρίσιν της αρμοδίας τεχνικής υπηρεσίας κρίνονται απαραίτητοι δια λόγους χρήσεως υγιεινής και ασφαλείας των οικοδομών,

 

β) προσθήκες κατ' επέκτασιν ή καθ' ύψος επί υφισταμένων κτιρίων κοινής ωφελείας ή ετέρας κατηγορίας, οριζόμενης υπό του περί αναστολής των οικοδομικών εργασιών βασιλικού διατάγματος. Εντός της αυτής περιοχής και δια τον αυτόν χρόνον απαγορεύεται, επί ποινή απολύτου ακυρότητας, πάσα μεταβιβαστική κυριότητος δικαιοπραξία εν ζωή, συνεπαγόμενη την κατάτμηση γης ως και η αυτούσια διανομή ταύτης. Οι ανωτέρω περιορισμοί και απαγορεύσεις ουδέν δύνανται να δημιουργήσουν υπέρ οιουδήποτε δικαίωμα αποζημιώσεως έναντι του Δημοσίου και των Δήμων ή Κοινοτήτων.

 

2. Μετά την έγκριση του Ρυθμιστικού Σχεδίου, δύναται να αναστέλλεται δια βασιλικού διατάγματος, εκδιδόμενου με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, πάσης δόμησις ή εκτέλεσις τεχνικού έργου, εντός των περιοχών των καθοριζομένων υπό του Ρυθμιστικού Σχεδίου ως χώρων πρασίνου, δια χρονικόν διάστημα δύο ετών, κατ' ανώτατον όριον, αρχόμενο από της ημερομηνίας υποβολής υπό του ενδιαφερομένου αιτήσεως περί εκδόσεως της απαιτουμένης δια τα ως άνω έργα αδείας.

 

3. Κατά την διάρκειαν εκπονήσεως Ρυθμιστικού Σχεδίου απαγορεύεται πάσα επέκτασις ή τροποποίησις σχεδίου πόλεως ως και πάσα αύξησις του συντελεστού δομήσεως εντός των προσωρινών ορίων της περιοχής του Ρυθμιστικού Σχεδίου ή της περιοχής ελέγχου. Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται:

 

α) επεκτάσεις σχεδίων πόλεων και προσδιορισμός συντελεστού δομήσεως προκειμένης εφαρμογής του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1003/1971 περί ενεργού πολεοδομίας ή προς εκτέλεσιν οικιστικών ή τουριστικών προγραμμάτων, ή προς δημιουργίαν Βιομηχανικών Ζωνών,

 

β) τροποποιήσεις σχεδίων πόλεων εις τις αυτές ως άνω υπό στοιχείον α περιπτώσεις ως και εκ λόγων κυκλοφοριακών, ή δι' εκτέλεσιν δημοσίων έργων και έργων κοινής εν γένει ωφελείας ή δια δημιουργίαν κοινοχρήστων χώρων ή δι' έγκριση θέσεως ανεγέρσεως δημοσίων, δημοτικών και κοινής εν γένει ωφελείας κτιρίων και εγκαταστάσεως και

 

γ) τροποποιήσεις ή επεκτάσεις σχεδίων πόλεων ως και καθορισμός ή τροποποίησις όρων δομήσεως, ων η διαδικασία ήρξατο προ της ενάρξεως ισχύος του νομοθετικού διατάγματος 1262/1972.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του νομοθετικού διατάγματος 198/1973 (ΦΕΚ 267/Α/1973).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το νόμο 720/1977 (ΦΕΚ 297/Α/1977).

 

3. (πρώην 4) Κατά την αυτή ως άνω διάρκειαν έκαστον προγραμματιζόμενο έργον κοινοποιείται εις την υπεύθυνη δια την εποπτεία της μελέτης αρχήν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 αναριθμήθηκε σε 3 με το νόμο 720/1977 (ΦΕΚ 297/Α/1977).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.