Νόμος 973/79 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Σύναψη δανείων - Έκδοση οικοπεδικών μετοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Εταιρία έχει δικαίωμα να συνάπτει δάνεια μεθ' ημεδαπών ή αλλοδαπών Οργανισμών και Τραπεζών, ως και να εκδίδει δάνεια εις δημόσια εγγραφή, κατόπιν αδείας της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Υπουργού Οικονομικών.

 

2. Η Εταιρία δύναται να ιδρύει μόνη ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ανώνυμες εταιρίες με συνεισφορά εις το κεφάλαιον των ιδρυομένων Ανώνυμων Εταιρειών ενός ή περισσότερων δημοσίων ακινήτων, με σκοπό τη δημιουργία οικισμών ή την οποιασδήποτε μορφής μισθωτική ή ανταλλακτική εκμετάλλευση κτιρίων ή εγκαταστάσεων και γενικότερα την οικονομική ή χρηματιστηριακή αξιοποίηση των ακινήτων αυτών. Εφόσον η Εταιρία πρόκειται να ιδρύσει ανώνυμη εταιρεία με μετόχους ιδιώτες, οφείλει να τηρήσει τους όρους της δημόσιας προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 2836/2000 (ΦΕΚ 168/Α/2000).

 

3. Η Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου δύναται κατά τις διατάξεις του νόμου 2778/1999 (Περί αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων) να ιδρύει θυγατρικές Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας ως και Εταιρίες Επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 2836/2000 (ΦΕΚ 168/Α/2000).

 

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών μπορεί να παραχωρηθούν κατά κυριότητα στην Εταιρία, ακίνητα του Δημοσίου των οποίων έχει τη διαχείριση, με ή χωρίς αντάλλαγμα ή άλλους όρους, προκειμένου να τα εισφέρει σε είδος ως κεφάλαιο σε εταιρίες που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους.

 

Η απόφαση εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, περιλαμβάνει περιγραφή του ακινήτου και μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο της περιφέρειας του ακινήτου.

 

Η μεταβίβαση κυριότητας που διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή και η εισφορά τους ως κεφάλαιο σε είδος, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου προσώπου. Τα δικαιώματα και η αμοιβή του Υποθηκοφύλακα ορίζονται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ για κάθε μεταγραφή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 2836/2000 (ΦΕΚ 168/Α/2000) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 35 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.