Νόμος 867/79 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προς εφαρμογήν και μόνον της υπό του άρθρου πρώτου του παρόντος νόμου κυρούμενης Πράξεως, ως τροποποιείται και συμπληρώνεται δια του παρόντος, θεωρείται υπαγόμενη εις το νομικό καθεστώς της κατ' ορόφους ιδιοκτησίας του νόμου 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, πάσα οικοδομή εις την οποίαν υπάρχουν περισσότερους ιδιοκτήτες διηρημένων ιδιοκτησιών, αποκτήσαντες την νομή αυτών έστω και δια προσυμφώνου ή δια καθολικής διαδοχής, άνευ μεταγραφής πράξεως αποδοχής, ή έχοντες εικοσαετή νομή και αν εισέτι δεν υφίσταται δια την κατ' ορόφους ιδιοκτησία ταύτη μεταγραμμένη συστατική πράξις ή κανονισμός.

 

2. Ως συνιδιοκτήτης ή ιδιοκτήτης οριζοντίου ή διηρημένης ιδιοκτησίας νοούνται δια την εφαρμογήν και μόνον των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου και οι κατά την ανωτέρω παράγραφο εκ προσυμφώνου ειδικοί διάδοχοι, οι καθολικοί διάδοχοι και οι επί εικοσαετία νομείς. Εις βάρος εκάστου εξ αυτών και της διηρημένης ιδιοκτησίας του, ανεξαρτήτως υπάρξεως μερίδος τούτων εις τα οικεία βιβλία μεταγραφών, εγγράφεται η προβλεπομένη υποθήκη, η οποία συνοδεύει το ακίνητο μέχρις εξοφλήσεως του δανείου.

 

3. Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους πλασματική κυριότης των εν αυτή εκ προσυμφώνου ειδικών διαδόχων, των καθολικών διαδόχων και των δια χρησικτησίας κτησαμένων, ως και τα της εγγραφής υποθήκης και των συνεπειών ταύτης εφαρμόζονται και επί ακινήτων μη υπαγομένων, κατά τις διατάξεις του παρόντος εις το καθεστώς της οριζοντίου ιδιοκτησίας.

 

4. Εγγραφείσες μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος υποθήκες δια παραχωρήσεως του σχετικού δικαιώματος υπό των κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου πλασματικών κυρίων του ενυπόθηκου δικαιούχων, κυρώνονται δια της παρούσης αναδρομικώς αφ' ης ενεγράφησαν. Εν επικτήσει της κυριότητος του ενυπόθηκου υπό των ανωτέρω κατά πλάσμα ιδιοκτητών ή εγκρίσει της παραχωρήσεως υπό του αληθούς κυρίου του ενυπόθηκου, η εγγραφείσα υποθήκη δεν επηρεάζεται, θεωρούμενη ως έγκυρος και ισχυρά από του χρόνου της εγγραφής της.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.