Νόμος 4646/19 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Τροποποίηση του άρθρου 24 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για φορολογικές αποσβέσεις στα μη ρυπογόνα μέσα μεταφοράς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) τον μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την έννοια των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμει του Κανονισμού 1606/2002 (ΔΠΧΑ - υποχρεωτική εφαρμογή ΔΠΧΑ) ή κατά την έννοια των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) του νόμου 4308/2014.}

 

2. α. Στη στήλη Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του νόμου 4172/2013, η κατηγορία Μέσα μεταφοράς ατόμων αντικαθίσταται από τις λέξεις Μέσα μεταφοράς ατόμων εκτός από τα μέσα μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/km.

 

β. Στη στήλη Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του νόμου 4172/2013 προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης με τίτλο Μέσα μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων και στην αντίστοιχη στήλη Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος) τίθεται: 25%.

 

γ. Στη στήλη Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του νόμου 4172/2013 προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης με τίτλο Μέσα μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/km και στην αντίστοιχη στήλη Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος) τίθεται: 20%.

 

δ. Στη στήλη Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του νόμου 4172/2013, η κατηγορία Μέσα Μεταφοράς Εμπορευμάτων αντικαθίσταται από τις λέξεις Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων εκτός από μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/km.

 

ε. Στη στήλη Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του νόμου 4172/2013, προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης με τίτλο Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων, και στην αντίστοιχη στήλη Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος) τίθεται: 20%.

 

στ. Στη στήλη Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του νόμου 4172/2013 προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης με τίτλο Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/km, και στην αντίστοιχη στήλη Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος) τίθεται: 15%.

 

ζ. Στη στήλη Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του νόμου 4172/2013 προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης με τίτλο Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων και στην αντίστοιχη στήλη Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος) τίθεται: 15%.

 

η. Στη στήλη Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του νόμου 4172/2013 προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης με τίτλο Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/km και στην αντίστοιχη στήλη Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος) τίθεται: 10%.

 

θ. Στη στήλη Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του νόμου 4172/2013 η κατηγορία αεροσκάφη, σιδηροδρομικοί συρμοί, πλοία και σκάφη αντικαθίσταται από τις λέξεις αεροσκάφη, σιδηροδρομικοί συρμοί, πλοία και σκάφη εκτός από μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/km.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.