Νόμος 4643/19 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Τροποποίηση Αρμοδιοτήτων, Συγκρότησης και Σύνθεσης Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται μέσα σε 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συγκροτείται ένα Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ή και περισσότερα, εάν υπάρχει σχετική ανάγκη, σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής είναι αρμόδιο για την παροχή σύμφωνης γνώμης επί των αρχιτεκτονικών μελετών στις εξής περιπτώσεις:}

 

2. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Για κάθε μελέτη διαμόρφωσης ή ανάπλασης κοινόχρηστων ή αδόμητων χώρων, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες διενεργήθηκε δημόσιος πανελλήνιος ή διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Κατ' εξαίρεση για τις περιπτώσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ιδιαίτερης σημασίας, οι σχετικές μελέτες διαβιβάζονται από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής προς γνωμοδότηση.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 4495/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για περιπτώσεις ανέγερσης κτιρίων, με προσμετρώμενη επιφάνεια στον Συντελεστή Δόμησης άνω των 5.000 m2, η ανωτέρω γνωμοδότηση χορηγείται από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου.}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του νόμου 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

 

α) Έναν (1) αρχιτέκτονα μηχανικό, υπάλληλο του τμήματος Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του. Αν δεν υπάρχει υπάλληλος με τέτοια ιδιότητα, ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής μπορεί να οριστεί υπάλληλος της περιφερειακής ενότητας ή άλλου φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που έχει ειδικότητα αρχιτέκτονα.

 

β) Έναν (1) αρχιτέκτονα - μηχανικό της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ), με τον αναπληρωτή του.

 

γ) Έναν (1) αρχιτέκτονα μηχανικό, που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9.

 

δ) Δύο (2) αρχιτέκτονες μηχανικούς, που υποδεικνύονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9.}

 

5. Καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του νόμου 4495/2017.

 

6. Το άρθρο 10 του νόμου 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η θητεία των μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής είναι διετής.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.