Νόμος 4625/19 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), καταργείται.

 

β. Η παράγραφος 8 του άρθρου 66 του νόμου 3852/2010 καταργείται και η επόμενη παράγραφος αναριθμείται ως παράγραφος 8.

 

γ. Η παράγραφος 9 του άρθρου 160 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Χωρικός αντιπεριφερειάρχης ή έπαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα αυτό.}

 

2. α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατά την πρώτη εφαρμογή της περίπτωσης δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 9, η κατά τα προηγούμενα εδάφια σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου δύναται να λάβει χώρα την επόμενη Κυριακή από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Συγκλήσεις δημοτικών συμβουλίων για την εκλογή προεδρείου και των λοιπών συλλογικών οργάνων που έλαβαν χώρα την 01-09-2019, θεωρούνται νόμιμες.}

 

β. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 165 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατά την πρώτη εφαρμογή της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 114, η κατά τα προηγούμενα εδάφια σύγκληση του περιφερειακού συμβουλίου δύναται να λάβει χώρα την επόμενη Κυριακή από την εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών. Συγκλήσεις περιφερειακών συμβουλίων για την εκλογή προεδρείου και των λοιπών συλλογικών οργάνων που έλαβαν χώρα την 01-09-2019, θεωρούνται νόμιμες.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 497/1991 (ΦΕΚ 180/Α/1991) συμπληρώνεται ως εξής:

 

{Στο δημοτολόγιο αναγράφονται ο αριθμός της οικογενειακής μερίδας, ο αύξων αριθμός εγγραφής κάθε μέλους στην οικογενειακή μερίδα, η χρονολογία εγγραφής, το επώνυμο, το κύριο όνομα, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, η χρονολογία και ο τόπος γέννησης, η κατοικία, το θρήσκευμα, ο τρόπος και η χρονολογία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και της ιδιότητας του δημότη, το έτος και ο τρόπος εγγραφής στα μητρώα αρρένων, η χρονολογία διαγραφής και η αιτιολογία αυτής, ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που προβλέπει ο τύπος των φύλλων του δημοτολογίου.}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 79 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των 300 κατοίκων ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του και σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών, Πρόεδρος ορίζεται ο υποψήφιος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Η μη αποδοχή του αξιώματος του Προέδρου, δεν οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας μέλους του συμβουλίου της κοινότητας.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 156 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019) αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{7. Οι ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων των καταργούμενων δήμων, μετατρέπονται, από την έναρξη λειτουργίας των νέων δήμων, με ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού τους, σε κοινές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 252 του ίδιου Κώδικα με μετόχους τους συνιστώμενους Δήμους και με αποκλειστικό αντικείμενο τους σκοπούς της παραγράφου 1 του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.}

 

6. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980) αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{1. Η Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης που συνιστάται σε 1 Δήμο διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές του και αποτελείται από τον Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο, ως Πρόεδρο και 6 ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του δήμου, εκ των οποίων οι 4 ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου.}

 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980) αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{2. Σε περίπτωση συμμετοχής στην επιχείρηση περισσότερων του ενός δήμων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσαυξάνονται ανάλογα, με την υπόδειξη, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 3 αιρετών εκπροσώπων, με τους αναπληρωτές τους, από κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, εκ των οποίων οι 2 ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου. Σε περίπτωση που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει 1 επιπλέον αιρετό εκπρόσωπό του. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της διαδημοτικής επιχείρησης είναι ο Δήμαρχος της έδρας της επιχείρησης ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος. Ο περιβαλλοντικός ή κοινωνικός φορέας υποδεικνύει εκπρόσωπό του, ο οποίος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης. Τα λοιπά μη αιρετά μέλη ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο, τηρουμένης της αναλογίας της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019). Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Δήμαρχος του μεγαλύτερου σε πληθυσμό δήμου που συμμετέχει στην επιχείρηση, πλην του δήμου της έδρας της επιχείρησης, ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος.}

 

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 18 του νόμου 4623/2019 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{Για την εφαρμογή των παραγράφων 7 έως 10, συνάπτονται προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του δήμου που αποτελούσε την έδρα του καταργούμενου και των λοιπών εμπλεκομένων δήμων.}

 

8. Στην παράγραφο 19 του άρθρου 5 του νόμου 4623/2019 η φράση και σε κάθε άλλη περίπτωση η οικονομική επιτροπή. διαγράφεται και μετά τη λέξη περιφερειάρχης τίθεται τελεία.

 

9. α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του νόμου 3852/2010 τροποποιείται, ως εξής:

 

{Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.}

 

β. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 176 του νόμου 3852/2010 τροποποιείται, ως εξής:

 

{Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.}

 

10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 176 του νόμου 3852/2010, η εσφαλμένη αρίθμηση της περίπτωσης κ)β' διορθώνεται σε περίπτωση κ' και προστίθεται περίπτωση κ)α', ως εξής:

 

{κ)α) Την απόφαση για την αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων.}

 

11. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 74/2011 (ΦΕΚ 181/Α/2011), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Κατά τον πρώτο χρόνο της περιφερειακής περιόδου, το περιφερειακό συμβούλιο εκλέγει τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας με μυστική ψηφοφορία.}

 

β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ 182/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Κατά τον πρώτο χρόνο της δημοτικής περιόδου, τα δημοτικά συμβούλια κάθε δήμου εκλέγουν τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με μυστική ψηφοφορία.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.