Νόμος 4604/19 - Άρθρο 117

Άρθρο 117: Τροποποίηση των άρθρων του νόμου 4538/2018 (ΦΕΚ 85/Α/2018)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 4538/2018 (ΦΕΚ 85/Α/2018) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Το ονοματεπώνυμο των φυσικών γονέων του ανηλίκου, του ασκούντος τη γονική μέριμνα του ανηλίκου ή την επιμέλειά του ή του επιτρόπου που έχει οριστεί, των φυσικών αδελφών του, ενός συγγενή εξ αίματος έως τρίτου βαθμού, καθώς και η κατάσταση της υγείας των φυσικών γονέων, το επάγγελμα, η κατοικία και τα διαθέσιμα για την ταυτοποίησή τους στοιχεία, όπως ημερομηνία γέννησης, φύλο, καταγωγή, ιθαγένεια, εφόσον αυτά βρίσκονται στη διάθεση της αρμόδιας για την αναγραφή αρχής. Για τα ασυνόδευτα ανήλικα, καταγράφεται οποιοδήποτε έγγραφο, από το οποίο προκύπτει κάποιο στοιχείο της ταυτότητάς τους, της ηλικίας ή της καταγωγής τους, εφόσον αυτό βρίσκεται στη διάθεση της αρμόδιας για την αναγραφή αρχής.}

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του νόμου 4538/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων των στοιχείων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 και κατά περίπτωση, του δικογράφου της αίτησης ή κύριας παρέμβασης, ή του αντιγράφου της εισαγγελικής διάταξης ή της σύμβασης, αποτελεί προϋπόθεση της τοποθέτησης ανηλίκου σε ανάδοχο γονέα βάσει δικαστικής απόφασης κατά το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα ή με εισαγγελική διάταξη ή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 ή με σύμβαση. Η ίδια υποχρέωση υπάρχει και όταν το δικαστήριο ενεργεί αυτεπαγγέλτως σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1532 του Αστικού Κώδικα. Όταν τοποθετείται ανήλικο σε ανάδοχο γονέα με σύμβαση, η καταχώρηση των ανωτέρω στοιχείων είναι προϋπόθεση του κύρους της. Τα ανωτέρω στοιχεία κοινοποιούνται αμελλητί από τον υποψήφιο ανάδοχο γονέα στον αρμόδιο φορέα εποπτείας, ο οποίος τα καταχωρεί στα Ειδικά Μητρώα Ανηλίκων και Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων που τηρεί και τα διαβιβάζει μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες στα αντίστοιχα Εθνικά Μητρώα.}

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του νόμου 4538/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2, αποστέλλονται για καταχώρηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης από την αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 22 εντός 5 εργασίμων ημερών από την κατάθεσή τους σε αυτήν από τον υποψήφιο θετό γονέα.}

 

4. Στο άρθρο 5 του νόμου 4538/2018 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Για κάθε ανήλικο εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων συντάσσεται και καταχωρείται στο Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων από την κατά περίπτωση αρμόδια για την εγγραφή του Μονάδα Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, Ατομικό Σχέδιο Οικογενειακής Αποκατάστασης (ΑΣΟΑ) εντός 90 ημερών από την τοποθέτησή του, το οποίο περιλαμβάνει αιτιολογημένη πρόταση αποκατάστασής του, λαμβάνοντας υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες και το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Το Ατομικό Σχέδιο Οικογενειακής Αποκατάστασης διαβιβάζεται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον αρμόδιο φορέα εποπτείας του ανηλίκου. Το Ατομικό Σχέδιο Οικογενειακής Αποκατάστασης επικαιροποιείται κάθε φορά που υπάρχουν ουσιαστικές μεταβολές στην κατάσταση του ανηλίκου ή το αργότερο μετά την παρέλευση έτους από την τελευταία του υποβολή.}

 

5. Στο άρθρο 5 του νόμου 4538/2018 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Οι κοινωνικές υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων και των δημόσιων μαιευτηρίων, υποχρεούνται να τηρούν Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων στο οποίο εγγράφονται, μέσα σε 48 ώρες από την άφιξή τους, όλοι οι ανήλικοι που δεν συνοδεύονται από τον κηδεμόνα τους ή παραπέμπονται σε αυτά από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στα Ειδικά Μητρώα που συστήνονται δυνάμει της παρούσας διάταξης, αναγράφονται όσα από τα στοιχεία της παραγράφου 2 βρίσκονται στη διάθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Οι ανωτέρω υπηρεσίες διαβιβάζουν στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης τα παραπάνω στοιχεία εντός 5 εργασίμων ημερών από την άφιξη του ανηλίκου, για την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο της παραγράφου 1. Η υποχρέωση αυτή δεν αντικαθιστά την υποχρέωση οποιουδήποτε να ενημερώνει τις Εισαγγελικές ή Αστυνομικές Αρχές για την παρουσία παιδιού σε κίνδυνο.}

 

6. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση αρνητικής έκβασης της κοινωνικής έρευνας, ο αιτών έχει το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης ενδιαφέροντος μετά την παρέλευση τριετίας από την υποβολή της προηγούμενης.}

 

7. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 4538/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για όσα αδικήματα προβλέπονται στην περίπτωση στ', καθώς και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την εισαγγελία του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, ότι δεν είναι φυγόδικοι ή φυγόποινοι για τα ίδια αδικήματα. Τα πιστοποιητικά των περιπτώσεων β', δ' και ε' εκδίδονται εντός του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή τους. Τα πιστοποιητικά των περιπτώσεων στ' και ζ' αναζητούνται αυτεπάγγελτα, σε ετήσια βάση από τον αρμόδιο φορέα εποπτείας για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος ή ο ανάδοχος στα μητρώα των άρθρων 6 και 7.}

 

8. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 4538/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Στις Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας ή, κατά περίπτωση, τα Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων για τους ανηλίκους οι οποίοι δεν είναι τοποθετημένοι σε μονάδα παιδικής προστασίας και φροντίδας ή είναι τοποθετημένοι σε μονάδα νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.}

 

9. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 4538/2018 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

 

{Σε περίπτωση αρνητικής έκβασης της κοινωνικής έρευνας, ο αιτών έχει το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης ενδιαφέροντος μετά την παρέλευση τριετίας από την υποβολή της προηγούμενης.}

 

10. Στο άρθρο 20 του νόμου 4538/2018 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Ο υποψήφιος θετός γονέας ο οποίος καταθέτει αίτηση υιοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 1549 του Αστικού Κώδικα, υποχρεούται εντός 5 ημερών από την κατάθεσή της, να την κοινοποιήσει στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του άρθρου 22 στην οποία έχει υποβάλει αίτηση ενδιαφέροντος. Εντός της ίδιας παραπάνω πενθήμερης προθεσμίας υποχρεούται επιπλέον να συν-υποβάλει τα στοιχεία των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 που βρίσκονται στη διάθεσή του. Η αρμόδια υπηρεσία καταχωρεί την ανωτέρω αίτηση στο Ειδικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων και στο Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων, εντός 48 ωρών. Τα στοιχεία των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 καταχωρούνται από την αρμόδια υπηρεσία στο Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων εντός της ίδιας προθεσμίας.}

 

11. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 4538/2018 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Αρμόδιες για τη συλλογή και καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών των στοιχείων των περιπτώσεων α', β' και γ' είναι οι υπηρεσίες του άρθρου 22.}

 

12. Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του νόμου 4538/2018 τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Ο Εισαγγελέας του αρμόδιου για την κήρυξη της υιοθεσίας δικαστηρίου οφείλει εντός 10 ημερών από την τελεσιδικία της απόφασης να τη διαβιβάσει με πιστοποιητικό τελεσιδικίας προκειμένου να εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εξειδικευμένες σε θέματα διακρατικών υιοθεσιών υπηρεσίες και οργανώσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 226/1999 (ΦΕΚ 190/Α/1999).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.