Νόμος 4604/19 - Άρθρο 104

Άρθρο 104: Αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείου Εσωτερικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 141/2017 (ΦΕΚ 180/Α/2017) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α. Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

β. Πληροφοριακών Συστημάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

γ. Διαχείρισης Δεδομένων και Διαλειτουργικότητας.

 

δ. Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Δικτύων.

 

ε. Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

στ. Κυβερνοασφάλειας.

 

3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατανέμονται ως ακολούθως:

 

α. Το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων είναι αρμόδιο για:

 

α)α. την ανάπτυξη ή τον προγραμματισμό προμήθειας και εγκατάστασης σε παραγωγική λειτουργία νέων συστημάτων πληροφορικής για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση των διαδικασιών, καθώς και για τη βελτίωση της απόδοσης της εσωτερικής λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

β)β. την ανάλυση, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων εθνικής εμβέλειας αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και της Διαδικτυακής Πύλης του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και των αυτοτελών υπηρεσιών αυτού,

 

γ)γ. την κατάρτιση και υποβολή τεχνικών δελτίων συγχρηματοδοτούμενων έργων πληροφορικής, που αφορούν στην υποστήριξη της εσωτερικής λειτουργίας του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού ή στην εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων εθνικής εμβέλειας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου,

 

δ)δ. τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και πάσης φύσεως όρων ανάθεσης και εκτέλεσης έργων πληροφορικής που αφορούν στην υποστήριξη της εσωτερικής λειτουργίας του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού ή στην εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων εθνικής εμβέλειας, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης αυτών,

 

ε)ε. τη σύνταξη ειδικών τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας οριζόντιων έργων πληροφορικής,

 

στ)στ. τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους φορείς, καθώς και κατάλληλων συστημάτων εγγραφής σε αυτές, ταυτοποίησης και βεβαίωσης της αυθεντικότητας του χρήστη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές τεχνικές προδιαγραφές,

 

ζ)ζ. την εισήγηση για την εκχώρηση δικαιώματος ψηφιακής υπογραφής σε άλλες μονάδες του Υπουργείου και

 

η)η. την παραγωγή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου και τη δημοσίευση στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου ηλεκτρονικών χαρτών και γεωχωρικών δεδομένων, που αφορούν στους τομείς ευθύνης του Υπουργείου.

 

β. Το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αρμόδιο για:

 

α)α. τον συντονισμό και την εποπτεία της ορθής χρήσης και αξιοποίησης των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων των κρατικών Περιφερειών του νόμου 2503/1997 και των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που έχουν μεταφερθεί στην αρμοδιότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των ενοποιημένων πληροφοριακών συστημάτων των νέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, που προέκυψαν από τις συνενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010),

 

β)β. τη σύνταξη και κοινοποίηση πρότυπων διακηρύξεων για ανάθεση και εκτέλεση έργων πληροφορικής από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τεχνικών και διοικητικών οδηγιών για την ορθή παρακολούθηση και παραλαβή τους,

 

γ)γ. την ανάλυση και αξιολόγηση της λειτουργίας και της απόδοσης των πληροφοριακών συστημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και την εισήγηση μέτρων για την απλούστευση και τον ανασχεδιασμό διοικητικών διαδικασιών σε συνεργασία με τις καθ' ύλην συναρμόδιες υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης,

 

δ)δ. την αναλυτική καταγραφή του είδους της πληροφορίας που τηρείται τοπικά στα πληροφορικά συστήματα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την αποφυγή πλεονασμών, επικαλύψεων και ασυνέπειας των πληροφοριακών δεδομένων σε επίπεδο επικράτειας,

 

ε)ε. τη δημιουργία μητρώου παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τον σχεδιασμό μέτρων ολοκλήρωσης αυτών σε επίπεδο επικράτειας,

 

στ)στ. τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών παροχής ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την επιβράβευση και τη διάχυσή τους στους υπόλοιπους φορείς με ανάλογες ανάγκες,

 

ζ)ζ. την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επέκταση των Πληροφοριακών Συστημάτων που αφορούν στην υποστήριξη της λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων αυτών και

 

η)η. την προώθηση και υποστήριξη συστημάτων που αφορούν στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, όπως τα συστήματα ψηφιακής υπογραφής, ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και συστημάτων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον πολίτη, από τους φορείς της αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

γ. Το Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων και Διαλειτουργικότητας είναι αρμόδιο για:

 

α)α. την κατάρτιση, την εξειδίκευση και την εποπτεία της εφαρμογής γενικών τεχνικών και λειτουργικών προτύπων διαλειτουργικότητας, πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και προτύπων για την εκκαθάριση, διασταύρωση και ταυτοποίηση εθνικών ψηφιακών μητρώων και λοιπών αρχείων ψηφιακών δεδομένων που υποστηρίζονται κεντρικά ή εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου,

 

β)β. τη λειτουργία και την υποστήριξη των βάσεων δεδομένων των εκλογικών καταλόγων, του Εθνικού Δημοτολογίου, του Εθνικού Ληξιαρχείου, Μητρώου πολιτών, του Μητρώου ιθαγένειας και των λοιπών Εθνικών Μητρώων και πληροφοριακών συστημάτων, που υποστηρίζονται κεντρικά ή εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού,

 

γ)γ. την εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών μέτρων για τη διασφάλιση της υποχρεωτικής τήρησης των ως άνω τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και προτύπων από τους υπόχρεους φορείς,

 

δ)δ. την ακριβή και λεπτομερή καταγραφή των πληροφοριακών δεδομένων που τηρούνται αρμοδίως από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, με σκοπό την αποφυγή και εξάλειψη πλεονασμών και επικαλύψεων, τη διασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας αυτών και την ολοκλήρωσή τους σε επίπεδο φορέα,

 

ε)ε. την παραγωγή στατιστικών στοιχείων και τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων εθνικής εμβέλειας αρμοδιότητας του Υπουργείου,

 

στ)στ. τον σχεδιασμό στατιστικών προτύπων και δεικτών μέτρησης και αξιολόγησης των δημόσιων πολιτικών του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες,

 

ζ)ζ. τη μέριμνα για την εφαρμογή του 2016/679 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ -GDPR), κατά το σκέλος που αφορά τον χειρισμό των βάσεων δεδομένων του Υπουργείου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω αυτών, καθώς και τη συνεργασία με την εποπτική αρχή για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την κατά τα ανωτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο και

 

η)η. την προώθηση της κανονικοποίησης των δεδομένων (data normalization) που αφορούν τα στοιχεία ταυτοποίησης των πολιτών, σε όλα τα μητρώα του δημοσίου μέσω της διαλειτουργικότητάς τους με το πληροφοριακό σύστημα Μητρώο Πολιτών.

 

δ. Το Τμήμα Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Δικτύων είναι αρμόδιο για:

 

α)α. τη μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία, την πλήρη εκμετάλλευση και τη συντήρηση του εξοπλισμού πληροφορικής, επικοινωνιών και δικτυακών υποδομών του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού.

 

β)β. την κατάρτιση ετήσιου προγραμματισμού προμηθειών εξοπλισμού πληροφορικής, επικοινωνιών και δικτυακών υποδομών, αναγκαίου για την εύρυθμη, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού, καθώς και των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων εθνικής εμβέλειας του Υπουργείου.

 

γ)γ. τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων επικοινωνίας δεδομένων που προμηθεύεται το Υπουργείο και οι περιφερειακές οργανικές μονάδες και αυτοτελείς υπηρεσίες αυτού, τη σύνταξη των λοιπών τεχνικών όρων ανάθεσης των προμηθειών αυτών, την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών, την παραλαβή και την καλή εκτέλεση των τεχνικής φύσης συμβατικών όρων προμήθειας, καθώς και την υποστήριξη του εξοπλισμού αυτού και

 

δ)δ. τη διαχείριση του ενδοδικτύου του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διαχείρισης τηλεφωνικής επικοινωνίας, των λογαριασμών χρηστών αυτού, των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

ε. Το Τμήμα Υποστήριξης χρηστών και Πληροφοριακών Συστημάτων είναι αρμόδιο για:

 

α)α. την κεντρική υποστήριξη των χρηστών και τον συντονισμό και την εποπτεία της ορθής χρήσης και αξιοποίησης των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού,

 

β)β. την υποστήριξη των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων των εκλογικών καταλόγων, του, Μητρώου πολιτών, του Μητρώου ιθαγένειας και των λοιπών Εθνικών Μητρώων, που υποστηρίζονται κεντρικά και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού,

 

γ)γ. τη διαχείριση του περιεχομένου των ιστοσελίδων της διαδικτυακής πύλης του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού και των δεδομένων που αποστέλλονται από τις καθ' ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου προς ανάρτηση στο διαδίκτυο και

 

δ)δ. την παροχή ενημέρωσης και εκπαίδευσης στους χρήστες των υπολογιστών του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού σε θέματα εφαρμογών, νέων τεχνολογιών, πληροφορικής, και αυτοματισμού γραφείου.

 

στ. Το Τμήμα Κυβερνοασφάλειας είναι αρμόδιο για:

 

α)α. την κατάρτιση της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών, των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού και των εποπτευόμενων φορέων του, στην οποία καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι προτεραιότητες και τα κατάλληλα μέτρα πολιτικής και κανονιστικής ρύθμισης με σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο Υπουργείο, στις περιφερειακές οργανικές μονάδες και αυτοτελείς Υπηρεσίες αυτού και στους εποπτευόμενους φορείς του,

 

β)β. τη διατύπωση της πολιτικής ασφάλειας συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για το Υπουργείο Εσωτερικών, τις Περιφερειακές οργανικές μονάδες και Αυτοτελείς Υπηρεσίες αυτού και τους εποπτευόμενους φορείς του και την προώθηση της εφαρμογής της,

 

γ)γ. τον ορισμό των απαιτήσεων και των κανόνων ασφάλειας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε έργου ΤΠΕ του Υπουργείου, των Περιφερειακών οργανικών μονάδων και Αυτοτελών Υπηρεσιών αυτού και των εποπτευόμενων φορέων του (security by default) και ενσωματώνονται σε αυτά από τη φάση της σχεδίασης (security by design), ως απαραίτητη προϋπόθεση των αρχών του ενιαίου σχεδιασμού,

 

δ)δ. τη συνεργασία με τις αρμόδιες Ανεξάρτητες και Ρυθμιστικές Αρχές στο αντικείμενο της Ασφάλειας,

 

ε)ε. την προώθηση δράσεων εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού που διαχειρίζεται και υποστηρίζει κρίσιμα συστήματα και υποδομές του Υπουργείου, των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού και των εποπτευόμενων φορέων του,

 

στ)στ. την εποπτεία και τον έλεγχο της εφαρμογής πολιτικών και κανόνων ασφάλειας συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο Υπουργείο, στις περιφερειακές οργανικές μονάδες και αυτοτελείς υπηρεσίες αυτού και στους εποπτευόμενους φορείς του,

 

ζ)ζ. τη διενέργεια τακτικών προληπτικών ελέγχων σε όλα τα συστήματα του Υπουργείου, των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού και των εποπτευόμενων φορέων του, τη σύνταξη σχετικών αναφορών, όπου υποδεικνύονται οι απαιτούμενες διορθωτικές επεμβάσεις και τον έλεγχο της εφαρμογής τους και

 

η)η. τον συντονισμό και την υποστήριξη του Δικτύου Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας που λειτουργεί στο πλαίσιο του Εθνικού Εκλογικού Δικτύου.}

 

2. α. Για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συνιστώνται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών) οι εξής επιπλέον οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού:

 

4 θέσεις του κλάδου / ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής,
3 θέσεις του κλάδου / ειδικότητας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής,
1 θέση του κλάδου / ειδικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ.

 

β. Η κάλυψη των οργανικών θέσεων της περίπτωσης α' γίνεται και με απόσπαση ή μετάταξη, κατ' εξαίρεση κάθε άλλης διάταξης, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία είναι υποχρεωτική για τους φορείς προέλευσης.

 

Στους αποσπώμενους ή μετατασσόμενους καταβάλλονται οι αποδοχές, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς, της θέσης προέλευσής τους.

 

3. Για την ομαλή μετάβαση του Υπουργείου Εσωτερικών, των Περιφερειακών οργανικών μονάδων και Αυτοτελών Υπηρεσιών αυτού, των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στη χρήση νέων μεγάλης κλίμακας πληροφοριακών συστημάτων, σχετικές με τα συγκεκριμένα πληροφοριακά συστήματα αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της παραγράφου 1 του παρόντος μπορούν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών να ανατίθενται παράλληλα ή αποκλειστικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα σε ad hoc ομάδες διοίκησης έργου που συγκροτούνται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον σκοπό αυτό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.