Νόμος 4519/18 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Έδρα και παραρτήματα των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται οι έδρες των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της παραγράφου 4 του άρθρου 2, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου φορέα.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να μεταφέρονται οι έδρες των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 ύστερα από εισήγηση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του. Η εισήγηση πρέπει να είναι τεκμηριωμένη από οικονομική άποψη για την αναγκαιότητα μεταφοράς της έδρας.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, μπορεί να ιδρύονται παραρτήματα στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του άρθρου 2. Η εισήγηση πρέπει να είναι αιτιολογημένη ως προς την αναγκαιότητα, το σκοπό, το έργο, το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και τον προϋπολογισμό του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών με βάση τον οποίο μπορεί να καλυφθεί η λειτουργία του παραρτήματος.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να συσταθεί για τον Φορέα Διαχείρισης Θερμαϊκού Κόλπου ειδική άμισθη συμβουλευτική επιτροπή, που αποτελείται από υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών, εκπροσώπους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και των παραγωγικών φορέων, με στόχο την υποστήριξη του έργου του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για την περιοχή ευθύνης του και το συντονισμό των δράσεων των αρμόδιων υπηρεσιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και του θαλάσσιου χώρου του. Με την κοινή απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται ο αριθμός, η ιδιότητα και η διάρκεια της θητείας των μελών, οι φορείς από τους οποίους προέρχονται τα μέλη, ο τρόπος με τον οποίο υποδεικνύονται τα μέλη, η έδρα της επιτροπής, η γραμματειακή της υποστήριξη και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία ή την εξειδίκευση του έργου της επιτροπής.

 

Με όμοια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, μπορεί να συνιστώνται άμισθες συμβουλευτικές επιτροπές και στους υπόλοιπους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του άρθρου 2.

 

5. Η συγκρότηση των επιτροπών της παραγράφου 4 γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

6. Κάθε σχετικό θέμα με την προστασία, διαχείριση και παρακολούθηση της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR1270003 (Χερσόνησος Άθω) ρυθμίζεται από τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 105 του Συντάγματος και του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.