Νόμος 4512/18 - Άρθρο 395

Άρθρο 395: Ρυθμίσεις για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) συνιστάται Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα, υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων.

 

2. Η Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα διαρθρώνεται ως εξής:

 

α) Τμήμα Α' - Τμήμα Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων,

 

β) Τμήμα Β' - Τμήμα Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ειδικών Κατηγοριών,

 

γ) Τμήμα Γ' - Τμήμα Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών Συντάξεων

 

δ) Τμήμα Δ' - Τμήμα Διενέργειας Μεταβολών και δειγματοληπτικών ελέγχων.

 

3. α) Στις οργανικές μονάδες της παραγράφου 2 μεταφέρονται κατ' αντιστοιχία οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, όπως προσδιορίζονται στα άρθρα 65 έως 70 του προεδρικού διατάγματος 142/2017 (ΦΕΚ 181/Α/2017), με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 4387/2016, και σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 100 του ιδίου ως άνω νόμου.

 

β) Ο ακριβής αριθμός των θέσεων που θα συσταθούν για τη λειτουργία της Διεύθυνσης της παραγράφου 2 θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το αργότερο μέχρι 30-04-2018.

 

4. αα) Για τις ανάγκες της αρχικής στελέχωσης της Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα συνιστώνται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης:

 

α) 50 θέσεις μόνιμου προσωπικού και ειδικότερα, 22 θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου Δημοσιονομικών, 7 θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου Δημοσιονομικών και 21 θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου Δημοσιονομικών και

 

β) 2 θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κλάδου Δημοσιονομικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

Οι θέσεις αυτές καλύπτονται υποχρεωτικά από υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει στη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι αποσπώνται ή μεταφέρονται σύμφωνα με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων. Σε κάθε περίπτωση, για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα πρέπει να καλυφθεί τουλάχιστον το ήμισυ των ανωτέρω θέσεων μέχρι 30-04-2018, ενώ το υπόλοιπο ήμισυ έως τις 30-09-2018.

 

β) Πλέον των θέσεων της προηγούμενης παραγράφου, και μέχρι την πλήρη κάλυψη των θέσεων της Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα όπως θα οριστούν με την απόφαση του Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, οι θέσεις θα καλυφθούν από υπαλλήλους του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 4533/2018 (ΦΕΚ 75/Α/2018).

 

5. α) Η μεταφορά και η απόσπαση των υπαλλήλων που έχουν υπηρετήσει στη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για την κάλυψη των θέσεων της παραγράφου 4 γίνεται κατόπιν αιτήσεώς τους, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Σε περίπτωση μη υποβολής επαρκών αιτήσεων, οι υπόλοιπες οργανικές θέσεις καλύπτονται με υποχρεωτική απόσπαση. Η απόσπαση είναι διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης για ισόχρονο χρονικό διάστημα. Για τη διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας της Υπηρεσίας αποσπώνται σε θέσεις ευθύνης ίδιου ή ανωτέρου επιπέδου των οργανικών μονάδων αυτής, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών, προϊστάμενοι που έχουν υπηρετήσει σε θέση ευθύνης στη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η ανωτέρω απόσπαση λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84 έως 86 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως ισχύουν.

 

β) Μετά την πάροδο τουλάχιστον ενός έτους, και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής προϊσταμένων του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016), οι υπάλληλοι που επιστρέφουν τοποθετούνται σε κενή θέση αντίστοιχου ιεραρχικού επιπέδου με αυτή που κατείχαν πριν από την απόσπασή τους σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της περίπτωσης γ' παράγραφος 1 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 4492/2017 (ΦΕΚ 156/Α/2017).

 

γ) Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών δύνανται, οποτεδήποτε και μέχρι τη λήξη της απόσπασής τους, να αιτηθούν μετάταξη προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 10 του νόμου 4533/2018 (ΦΕΚ 75/Α/2018).

 

6. α) Ο χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών που θα αποσπασθούν στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας που διανύεται στο Υπουργείο Οικονομικών. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή μετατάσσονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης διατηρούν το βαθμολογικό, μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς του φορέα προέλευσής τους.

 

β) Ο μισθός, οι λοιπές αποδοχές και τα επιδόματα καταβάλλονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

7. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για επιλογή σε θέση προϊσταμένου για τις οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα, έχουν και οι αποσπασμένοι στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι, εφόσον επιλεγούν σε θέση προϊσταμένου, με την τοποθέτησή τους μετατάσσονται αυτοδικαίως στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

 

8. Η Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα καταργείται ταυτόχρονα με την πλήρωση του ημίσεως των θέσεων του εδαφίου α' της παραγράφου 4 και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 30-04-2018. Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται αναφορά στη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) νοείται η Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

9. Με την κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής καταργούνται 52 οργανικές θέσεις και οι υπόλοιπες οργανικές θέσεις μεταφέρονται στις λοιπές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Στις θέσεις αυτές τοποθετούνται οι υπάλληλοι που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής. Οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων καταλαμβάνουν θέση αντίστοιχου επιπέδου στο Υπουργείο Οικονομικών με αυτήν που κατείχαν πριν από την κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου 4533/2018 (ΦΕΚ 75/Α/2018).

 

10. α) Με αποφάσεις του κατά περίπτωση εποπτεύοντος υπουργού ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ή τεχνικό ζήτημα που ανακύπτει από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

β) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού είναι όλως ειδικές και κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ορίζει διαφορετικά.

 

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, δύνανται να τροποποιούνται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα.

 

12. Το πληροφοριακό σύστημα και οι βάσεις δεδομένων για τη χορήγηση συντάξεων δημοσίου τομέα εντάσσονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Μέχρι την πλήρη ένταξη του προηγούμενου εδαφίου, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών λειτουργεί και υποστηρίζει το πληροφοριακό σύστημα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για τη χορήγηση των συντάξεων του Δημόσιου Τομέα. Οι λεπτομέρειες της συνεργασίας αυτής καθορίζονται σε σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου [Ν] 4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.