Νόμος 4497/17 - Άρθρο pig

Παράρτημα ΙΓ: Παραβάσεις και αντίστοιχες διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 55, παράγραφος 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Παράβαση

Κύρωση

(ποσό σε €)

Περαιτέρω ενέργειες της Διοίκησης

Έλλειψη άδειας σε λαϊκές αγορές και δραστηριοποίηση παρά την αναστολή και την προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας.

3000

Ταυτόχρονη ενημέρωση του δήμου στον οποίο έγινε η παράβαση για τυχόν διεκδίκηση των δικαιωμάτων του σχετικά με τη χρήση δημόσιου - δημοτικού χώρου

Έλλειψη άδειας σε στάσιμο εμπόριο και δραστηριοποίηση παρά την αναστολή και την προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας.

1000

Ταυτόχρονη ενημέρωση του δήμου στον οποίο έγινε η παράβαση για τυχόν διεκδίκηση των δικαιωμάτων του σχετικά με τη χρήση δημόσιου - δημοτικού χώρου

Έλλειψη άδειας σε πλανόδιο εμπόριο και δραστηριοποίηση παρά την αναστολή και την προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας.

1000


Έλλειψη άδειας σε πλανόδιο ή στάσιμο εμπόριο, για την άσκηση του οποίου δεν χρησιμοποιήθηκε αυτοκινούμενο όχημα, έλλειψη άδειας του άρθρου 45 και παραμονή πλανόδιου πωλητή σε χώρο πέραν του χρονικού διαστήματος που διαρκεί η συναλλαγή

200


Ψευδής δήλωση

2000

Ανάκληση αδείας και διαβίβαση στον αρμόδιο εισαγγελέα

Μη κατοχή άδειας κατά τον έλεγχο

100

Περαιτέρω έλεγχος για το αν κατέχει άδεια ή μη.

Μη εμπρόθεσμη ανανέωση της άδειας

100

Και προσωρινή ανάκληση έως την ανανέωση

Μη ανανέωση επαγγελματικής άδειας για διάστημα άνω του ενός έτους από την προβλεπόμενη ημερομηνία ανανέωσης


Οριστική ανάκληση άδειας αυτοδικαίως

Μη τήρηση προβλεπόμενων διαδικασιών για την πρόσληψη υπαλλήλου (άρθρο 25)

500

Ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμόδιων περιφερειακών υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Μη αυτοπρόσωπη προσέλευση αδικαιολόγητα

300


Άρνηση ή παρεμπόδιση ελέγχου

800


Έλλειψη βιβλίου διακινούμενων ποσοτήτων άρθρο 3

* Για τους 2 πρώτους μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος η κύρωση είναι απλή σύσταση.

1000

Με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ και της τριμελούς επιτροπής για περαιτέρω έλεγχο.

Μη ενημέρωση βιβλίου διακινούμενων ποσοτήτων.

* Για τους 2 πρώτους μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος η κύρωση είναι απλή σύσταση.

200

Με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ και της τριμελούς επιτροπής για περαιτέρω έλεγχο.

Αυθαίρετη αλλαγή χώρου (λαϊκές ή άλλες υπαίθριες οργανωμένες αγορές/στάσιμο εμπόριο)
Επέκταση εγκατάστασης πώλησης πέραν της εγκεκριμένης (λαϊκές ή άλλες υπαίθριες οργανωμένες αγορές/στάσιμο εμπόριο
Υπέρβαση εγκεκριμένης χωρικής δραστηριότητας (πλανόδιο εμπόριο)

500


Απουσία διακριτικής σήμανσης παραγωγού - επαγγελματία

500


Αναληθής σήμανση παραγωγού - επαγγελματία

1000


Πώληση μη δηλούμενων προϊόντων από παραγωγούς και πώληση προϊόντων από επαγγελματία πωλητή που δεν είναι γραμμένα στην άδειά του.

1000


Πώληση μεγαλύτερης ποσότητας από τη δηλούμενη από παραγωγούς

1000


Πώληση μη ιδιοπαραγόμενων προϊόντων από παραγωγό

2000


Χρήση μη εγκεκριμένης ταμειακής μηχανήςΨευδής δήλωση παραγωγού για παραγόμενες ποσότητες και προϊόντα κατά την έκδοση και ανανέωση της άδειας

2000


Υπέρβαση της χρονικής διάρκειας των δύο ωρών της παραγράφου 4 του άρθρου 46

500


Πα μη τήρηση φακέλου φύλλων παρουσίας ανά μήνα

παράγραφος 4 του άρθρου 46

1000


Για μη ενημέρωση του εν λόγω φακέλου παράγραφος 4 του άρθρου 46

200


Για μη τήρηση της υποχρέωσης της ελάχιστης απόστασης των 150 m παράγραφος 4 του άρθρου 46

500


Σε περίπτωση υποτροπής των ως άνω 4 παραβάσεων σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους το πρόστιμο διπλασιάζεται και σε περίπτωση τέλεσης των ίδιων παραβάσεων για τρίτη φορά ανεξαρτήτως του χρόνου της παράβασης η άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από τον οικείο Περιφερειάρχη για χρονικό διάστημα 3 μηνών

Για μη τήρηση της υποχρέωσης του χρόνου δραστηριοποίησης της παραγράφου 8 του άρθρου 40

500


Έλλειψη έγκρισης συμμετοχής στις αγορές του άρθρου 38

500


Κατάληψη χώρου ή ωραρίου, πώληση προϊόντων πέραν του ωραρίου

500


Μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, χρήση μη εγκεκριμένων ή ελαττωματικών μέτρων, ζυγών και σταθμών κατά τη ζύγιση και τη στάθμιση των προϊόντων μη

Το εκάστοτε ισχύον ποσό στους Κανόνες


τοποθέτηση πινακίδας σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης ή αναληθής προέλευση .

ΔΙΕΠΠΥ


Για διάθεση προϊόντων που διακινούνται χωρίς τα παραστατικά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ή που συνοδεύονται από παραποιημένα ή με ανακριβή στοιχεία παραστατικά

Το εκάστοτε ισχύον ποσό στους Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ

Ενημέρωση της οικείας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 46 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.