Νόμος 4497/17 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας μπορούν να διαθέτουν τα έργα τους υπαίθρια, εφόσον λάβουν διοικητική άδεια. Δικαιούχοι σχετικών αδειών είναι επίσης Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τη διάθεση αποκλειστικά έργων ιδίας παραγωγής των μελών τους.

 

Αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας ορίζεται ο δήμος, στον οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται τη δραστηριοποίησή του. Οι άδειες έχουν διάρκεια από 1 έως 12 μήνες και εγκρίνονται για δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένο σημείο με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει ανανέωση της αδείας του για τη συνέχιση της δραστηριότητάς του. Για την καταχώριση της άδειας στο πληροφοριακό σύστημα και την αναγραφή των απαιτούμενων στοιχείων επ' αυτής, ισχύουν αναλογικά όσα προβλέπονται στον παρόντα για τις παραγωγικές άδειες στάσιμου υπαίθριου εμπορίου.

 

2. Η εν λόγω άδεια είναι αυστηρά προσωποπαγής και ισχύει εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, ο οποίος έχει εκδώσει την άδεια και έχει παραχωρήσει χώρο ύστερα από αίτημα του ενδιαφερομένου. Δραστηριοποίηση σε άλλο δήμο προτίμησης του αδειούχου, πέραν αυτού που έχει εκδώσει την άδεια, μπορεί να επιτραπεί, υπό την προϋπόθεση ότι ο δήμος εγκρίνει το αίτημα για δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένο χώρο και χρονικό διάστημα με ταυτόχρονη ενημέρωση του δήμου έκδοσης της άδειας. Οι δήμοι υποχρεούνται να ορίζουν χώρους, στους οποίους επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται οι κάτοχοι των ανωτέρω αδειών συνεισφέροντας στην πολιτιστική φυσιογνωμία του τόπου. Οι δήμοι ορίζουν προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για συγκεκριμένους χώρους και χρονικό διάστημα. Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη των θέσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος και η μη ανάρτηση αποτελεί λόγο μη εγκυρότητας της διαδικασίας. Αν ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων διενεργείται δημόσια κλήρωση.

 

3. Για την έκδοση της σχετικής άδειας υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή τα εξής δικαιολογητικά:

 

Α. Για φυσικά πρόσωπα:

 

α)α. αίτηση -υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Αναφέρει επίσης τα είδη που κατασκευάζει, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και ότι τα παραγόμενα έργα αφορούν αποκλειστικά σε ιδία δημιουργία,

 

β)β. βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας,

 

α)α)α. για έργα τέχνης και καλλιτεχνήματα προσκομίζεται βεβαίωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, η οποία χορηγείται ύστερα από επίδειξη του δημιουργού, στην οποία αναφέρεται το είδος των έργων τέχνης, τα υλικά, ο τρόπος δημιουργίας αυτών, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από το φορέα πιστοποίησης, καθώς και ότι τα παραγόμενα έργα είναι έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας του ενδιαφερόμενου προσώπου,

β)β)β. για τους χειροτέχνες απαιτείται βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας, η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από επίδειξη του ενδιαφερόμενου της διαδικασίας παραγωγής του χειροτεχνήματος. Στη σχετική βεβαίωση αναγράφονται τα παραγόμενα είδη, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία,

 

γ)γ. έναρξη δραστηριότητας από το TAXIS με τις μεταβολές της.

 

Β. Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016):

 

α)α. πιστοποιητικό μέλους του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,

β)β. καταστατικό του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, από το οποίο προκύπτει ότι το αντικείμενο δραστηριότητας είναι σχετικό με δημιουργία καλλιτεχνημάτων και χειροτεχνημάτων,

γ)γ. έναρξη επιτηδεύματος με ΚΑΔ που συνάδουν με το αντικείμενο δραστηριότητας,

δ)δ. λίστα με τα μέλη των οποίων έργα διατίθενται μέσω της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και αντίστοιχος αριθμός βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας για τα μέλη αυτά.

 

Τη διάθεση των έργων μπορεί να διενεργεί μέλος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, ο ίδιος δημιουργός. Στις ελεγκτικές αρχές του παρόντος είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες οι βεβαιώσεις ιδίας δημιουργίας μελών της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, τα προϊόντα των οποίων διατίθενται στον πάγκο.

 

Το όριο της ελάχιστης απόστασης των 150 m μεταξύ των θέσεων του στάσιμου εμπορίου δεν ισχύει για τους ενδιαφερόμενους του παρόντος. Για τη δραστηριοποίηση σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και εκκλησίες σε απόσταση μικρότερη των 50 m, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Οι κάτοχοι των ανωτέρω αδειών μπορούν να δραστηριοποιούνται είτε μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο έχει εγκριθεί από το δήμο, είτε σε κάθε μορφής οργανωμένη αγορά πλην λαϊκών αγορών, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα. Στις εν λόγω αγορές οι φορείς λειτουργίας μπορούν να καθορίζουν υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που θα διατίθενται στους κατόχους αδειών του παρόντος. Σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποίησης όλων των αιτημάτων διενεργείται κλήρωση.

 

Οι κάτοχοι βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές σύμφωνα με προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση επικαιροποιημένης βεβαίωσης.

 

Οι αδειούχοι του παρόντος υποχρεούνται στην τήρηση των γενικών ή ειδικών διατάξεων της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.