Νόμος 4497/17 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Χορήγηση άδειας πλανόδιου εμπορίου σε επαγγελματίες πωλητές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επαγγελματικές άδειες για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα ύστερα από συμμετοχή σε διαγωνισμό, ο οποίος διεξάγεται βάσει σχετικής προκήρυξης. Η προκήρυξη του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται από την οικεία Περιφέρεια, ύστερα από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αναρτάται στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των δήμων της Περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, και δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

 

2. Με την προκήρυξη της παραγράφου 1 καθορίζονται ο αριθμός των προς διάθεση επαγγελματικών αδειών, τα προς πώληση προϊόντα που αφορά η άδεια αυτή, οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής και η κατανομή στις Ομάδες του άρθρου 19, ο τόπος και η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1 μηνός, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πέραν αυτών που αναφέρονται στον παρόντα και από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών είναι πρόσωπο που εμπίπτει στις ειδικές κατηγορίες, η αρμόδια επιτροπή εξέτασης και αξιολόγησης των υποβαλλόμενων αιτήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Τα Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης κάθε Περιφερειακής Ενότητας δέχονται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τις διαβιβάζουν στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας, προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση.

 

3. Τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία εκτιμά η Περιφέρεια την ανάγκη έκδοσης αδειών πλανόδιου εμπορίου, είναι ο αριθμός των ήδη χορηγηθεισών αδειών πλανόδιου εμπορίου, ιδίως για τα ομοειδή προϊόντα, η πυκνότητα του πληθυσμού και η πραγματική ανάγκη για προμήθεια του καταναλωτικού κοινού με τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο πώλησης των προς διάθεση αδειών.

 

4. Η Περιφέρεια καταρτίζει πίνακες αποκλειομένων λόγω μη πληρότητας των δικαιολογητικών και πίνακες αιτούντων με πλήρη δικαιολογητικά. Οι αιτούντες που περιλαμβάνονται στους πίνακες αποκλειομένων έχουν δικαίωμα ένστασης ενώπιον της επιτροπής εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων εντός 15 ημερών από την ανάρτησή τους στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας.

 

5. Μετά την εξέταση των ενστάσεων της παραγράφου 4, καταρτίζονται οι πίνακες επιλεγέντων και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας. Κατά των πινάκων επιλεγέντων χωρεί ένσταση ενώπιον του Περιφερειάρχη, εντός 15 ημερών από την ανάρτηση του προηγουμένου εδαφίου.

 

6. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση των αδειών του παρόντος άρθρου στους δικαιούχους είναι ο δήμος, στον οποίο ο ενδιαφερόμενος έχει τη μόνιμη κατοικία του. Για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια αποστέλλει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού στους δήμους μόνιμης κατοικίας των αδειούχων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.