Νόμος 4497/17 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Χορήγηση άδειας πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς πωλητές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου καθορίζεται για κάθε Περιφέρεια ο ανώτατος αριθμός αδειών παραγωγών πωλητών που μπορούν να διατίθενται για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου.

 

2. Κάθε παραγωγός πωλητής επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητά του εντός των γεωγραφικών ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6.

 

3. Η άδεια πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς πωλητές χορηγείται σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 13. Για την έγκριση της δραστηριοποίησης του δικαιούχου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 46, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση. Στην εν λόγω αίτηση πρέπει να δηλώνεται το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης εντός εκάστου έτους. Η αίτηση της παρούσας παραγράφου μπορεί να υποβληθεί και στο δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας. Στην περίπτωση αυτή, ο δήμος μόνιμης κατοικίας του παραγωγού υποχρεούται επιπρόσθετα να διαβιβάσει την αίτηση στην Περιφέρεια εντός της οποίας ζητεί να δραστηριοποιηθεί ο παραγωγός, προκειμένου να εξετασθεί στο σχετικό αίτημά του. Η αίτηση για έγκριση δραστηριοποίησης αδειούχου παραγωγού μπορεί να γίνει δεκτή και εν μέρει. Σε κάθε περίπτωση μη έγκρισης δραστηριοποίησης απαιτείται ειδική αιτιολόγηση.

 

Αν εγκριθεί το αίτημα του παραγωγού ενημερώνεται αμελλητί το έντυπο της άδειάς του, ως προς τα γεωγραφικά όρια δραστηριοποίησης και το χρονικό διάστημα και επανεκτυπώνεται αφού ενημερωθεί το Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 58.

 

4. Οι παραγωγοί πωλητές, η δραστηριοποίηση των οποίων έχει εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, κατοχυρώνουν την δυνατότητα της δραστηριοποίησης αυτής καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας και για το χρονικό διάστημα του έτους που ορίζεται στην έγκριση. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση της αλλαγής ή επέκτασης του χρονικού διαστήματος δραστηριοποίησης του αδειούχου παραγωγού.

 

5. Ο παραγωγός πωλητής χάνει την έγκριση δραστηριοποίησης, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α. οικειοθελώς, με δήλωσή του για οποιονδήποτε λόγο,

β. αν δεν πληρώσει το σχετικό τέλος για 2 συνεχόμενους μήνες,

γ. αν ανακληθεί, είτε προσωρινά, είτε μόνιμα η άδειά του.

 

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση επαγγελματία πωλητή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4541/2018 (ΦΕΚ 93/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.