Νόμος 4497/17 - Άρθρο 103

Άρθρο 103: Μεταρρύθμιση προστίμων του άρθρου 32 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πράξεις επιβολής του διοικητικού προστίμου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014), που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος της 7264/2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 125/Β/2017), μεταρρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, εφόσον το πρόσωπο, κατά του οποίου επιβλήθηκε το πρόστιμο, ανήκει σε νοικοκυριό, το οποίο εντάχθηκε ή εντάσσεται έως τις 31-12-2017 στο Πρόγραμμα με τον τίτλο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του νόμου 4389/2016.

 

2. Τα πρόστιμα της παραγράφου 1 περιορίζονται στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ. Αν η δραστηριότητα του νόμου 4264/2014 ασκήθηκε με άδεια, η οποία δεν είχε ανανεωθεί κατά το χρόνο του ελέγχου, το πρόστιμο περιορίζεται στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. Το πρώτο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 4264/2014 εφαρμόζονται αναλόγως.

 

3. Αρμόδιες για τη μεταρρύθμιση των πράξεων της παραγράφου 1 είναι οι αρχές που τις εξέδωσαν. Η μεταρρύθμιση γίνεται ύστερα από αίτηση του προσώπου, κατά του οποίου επιβλήθηκε το πρόστιμο, η οποία μπορεί να υποβληθεί μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται αντίγραφο της μη ανανεωθείσας άδειας, εφόσον ο αιτών ζητεί τον περιορισμό του προστίμου στο ποσό του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2. Οι αρμόδιες για τη μεταρρύθμιση αρχές ενημερώνονται από τον οικείο δήμο ή από τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ένταξη του αιτούντος στο Πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

 

4. Αν ασκήθηκε προσφυγή κατά της μεταρρυθμιζόμενης απόφασης, η έκδοση μεταρρυθμιστικής απόφασης συνεπάγεται την κατάργηση της εκκρεμούς δίκης.

 

Ενδικοφανής προσφυγή κατά της μεταρρυθμιστικής απόφασης δεν επιτρέπεται.

 

5. Ποσά που καταβλήθηκαν σε εκτέλεση μεταρρυθμιζόμενων αποφάσεων, δεν επιστρέφονται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.