Νόμος 4487/17 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 3783/2009


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο νόμος [Ν] 3783/2009 (ΦΕΚ 136/Α/2009) τροποποιείται ως εξής:

 

1. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

 

α) Στην παράγραφο 1 μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Οι πάροχοι δύνανται να συλλέγουν και να τηρούν τα στοιχεία ταυτοποίησης και τις υπεύθυνες δηλώσεις του νόμου 1599/1986 είτε σε έντυπη είτε σε ψηφιακή μορφή, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των ανωτέρω εγγράφων.}

 

β) Προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Στην περίπτωση φυσικών προσώπων συνδρομητών συνδέσεων προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, εφόσον πρόκειται για τον ίδιο ταυτοποιημένο συνδρομητή, επιτρέπεται η ενεργοποίηση έως και 20 καρτών ταυτότητας συνδρομητή (SIM, USIM ή άλλη αντίστοιχη) προπληρωμένου χρόνου ομιλίας από έναν και μόνο πάροχο εξ αυτών που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών συνδέσεως προπληρωμένου χρόνου ομιλίας υποχρεούται στην κατάθεση υπεύθυνης δηλώσεως προς τον πάροχο ως προς τον αριθμό των συνδέσεων που διατηρεί, καθώς και ως προς την κατοχή ή μη αντίστοιχων καρτών άλλου παρόχου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 25 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017).

 

2. Μετά το άρθρο 3 προστίθεται άρθρο 3Α ως εξής:

 

{Άρθρο 3A

 

Για κάρτες ταυτότητας συνδρομητή (SIM, USIM ή άλλη αντίστοιχη) οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για χρήση επικοινωνίας μηχανής με μηχανή (Μ2Μ) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 3783/2009. Με απόφαση της ΕΕΤΤ ορίζονται τα στοιχεία που οφείλουν να τηρούν οι πάροχοι για τις κάρτες ταυτότητας συνδρομητή (SIM, USIM ή άλλη αντίστοιχη) που διαθέτουν αποκλειστικά για χρήση επικοινωνίας μηχανής με μηχανή (Μ2Μ).}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3783/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή, ταυτοποίησης κινητού τερματικού και η υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, εάν τηρούνται σε ψηφιακή μορφή, διαγράφονται και εάν τηρούνται σε έντυπη μορφή καταστρέφονται μετά την πάροδο 3 ετών από τη διακοπή του συμβολαίου μεταξύ παρόχου και συνδρομητή ή τη για οποιονδήποτε λόγο διακοπή της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας. Εάν έχουν διαγράφει ή καταστραφεί αντίστοιχα, απαιτείται η εκ νέου υποβολή τους από το συνδρομητή προς τον πάροχο για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.}

 

4. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η ΕΕΤΤ διενεργεί ελέγχους σχετικά με την τήρηση της υποχρέωσης ταυτοποίησης των συνδρομητών κατά το άρθρο 14 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

2. Στους παρόχους που κριθούν υπαίτιοι παραβάσεων του παρόντος νόμου, σχετικά με τους όρους ταυτοποίησης των συνδρομητών, επιβάλλονται από την ΕΕΤΤ οι προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 77 του νόμου 4070/2012.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.