Νόμος 4484/17 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο από 18-07-2013 Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας όπως τροποποιήθηκε με την από 31-07-2014 Πρόσθετη Πράξη αυτού και κυρώθηκε με το άρθρο 42 του νόμου 4301/2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 28-06-2017 Πρόσθετη Πράξη στο από 18-07-2013 Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας, όπως ισχύει μετά την από 31-07-2014 Πρόσθετη Πράξη αυτού, που κυρώθηκαν με το άρθρο 42 του νόμου [Ν] 4301/2014 (ΦΕΚ 223/Α/2014), της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:

 

{Πρόσθετη Πράξη στο από 18-07-2013 Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας όπως ισχύει μετά την από 31-07-2014 Πρόσθετη Πράξη αυτού και κυρώθηκε με το άρθρο 42 του νόμου [Ν] 4301/2014 (ΦΕΚ 223/Α/2014)

 

Στην Αθήνα σήμερα την 28-06-2017 αφενός

 

1. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης κύριο Αλέξιο Τσίπρα (στο εξής το Ελληνικό Δημόσιο) και αφετέρου

 

2. Ατομικώς ένα έκαστο από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφαίνονται στο Παράρτημα Ι του Συνυποσχετικού, τα οποία δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία, όπως εκπροσωπούνται ειδικώς για την υπογραφή της παρούσας από τον κύριο Θεόδωρο Βενιάμη, στον οποίο συντρέχει η ιδιότητα του Προέδρου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών (στο εξής η Ναυτιλιακή Κοινότητα) καλούμενοι στην παρούσα νέα Πρόσθετη Πράξη, ένας έκαστος Συμβαλλόμενο Μέρος, από κοινού Συμβαλλόμενοι, Συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα:

 

Άρθρο 1

 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του από 18-07-2013 Συνυποσχετικού (στο εξής Συνυποσχετικό) μεταξύ των Συμβαλλομένων όπως ισχύει μετά την πρόσθετη πράξη της 31-07-2014 και κυρώθηκε με το άρθρο 42 του νόμου [Ν] 4301/2014 (ΦΕΚ 223/Α/2014), στην παρούσα νέα Πρόσθετη Πράξη, οι Συμβαλλόμενοι προβαίνουν σε τροποποίηση των άρθρων 3 Υπολογισμός Οικειοθελούς Παροχής και 4 Χρόνος Καταβολής της Οικειοθελούς Παροχής, κατά τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα της παρούσας Πρόσθετης Πράξης.

 

Άρθρο 2

 

1. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Συνυποσχετικού, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της από 31-07-2014 Πρόσθετης Πράξης, η φράση καταβάλλεται κατ' έτος επί τετραετία αντικαθίσταται με τη φράση καταβάλλεται κατ' έτος επί πενταετία.

 

2. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Συνυποσχετικού, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της από 31-07-2014 Πρόσθετης Πράξης, η φράση καταβάλλεται κατ' έτος επί τετραετία αντικαθίσταται με τη φράση καταβάλλεται κατ' έτος επί πενταετία,

 

3. Στη παράγραφο 5 του άρθρου 3 του Συνυποσχετικού, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της από 31-07-2014 Πρόσθετης Πράξης, η φράση μέχρι και το τέλος του έτους 2016 αντικαθίσταται με τη φράση μέχρι και το τέλος του έτους 2017,

 

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του Συνυποσχετικού, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της από 31-07-2014 Πρόσθετης Πράξης, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που τα καταβληθέντα ποσά της Οικειοθελούς Παροχής μέχρι και το τέλος του έτους 2017, υπερβαίνουν τα ποσά που ορίζονται στο σημείο Γ' του προοιμίου του παρόντος, η διαφορά θα προσμετράται για το έτος 2018. Στην περίπτωση κατά την οποία, το καταβληθέν ποσό της Οικειοθελούς Παροχής για τα έτη 2014-2018 υπερβεί απολογιστικά το ποσό που ορίζεται στο σημείο Γ του προοιμίου, τότε η διαφορά αυτή, μετά από κοινή συμφωνία της Κυβέρνησης με τη Ναυτιλιακή Κοινότητα, θα διατεθεί υπέρ του ειδικού σκοπού του Κεφαλαίου της Ναυτικής Εκπαίδευσης.}

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Συνυποσχετικού, όπως ισχύει μετά την από 31-07-2014 Πρόσθετη Πράξη, η φράση κατά το χρονικό διάστημα 2014-2017 αντικαθίσταται με τη φράση κατά το χρονικό διάστημα 2014 - 2018.

 

Άρθρο 3

 

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Συνυποσχετικού, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της από 31-07-2014 Πρόσθετης Πράξης, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 43Α του νόμου 4172/2013, και για όλη τη διάρκεια ισχύος του Συνυποσχετικού, για τους μετόχους των πλοιοκτητριών εταιρειών η εισφορά αλληλεγγύης επί των ναυτιλιακών μερισμάτων τους επιβάλλεται στο ποσό αυτών που εισάγεται στην Ελλάδα.}

 

Για τον υπολογισμό του ποσού της Οικειοθελούς Παροχής λαμβάνεται υπόψη το ποσό Που καταβάλλεται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης κατά τα ως άνω.

 

Άρθρο 4

 

Όλοι οι λοιποί συμβατικοί όροι, συνθήκες και προϋποθέσεις του Συνυποσχετικού και της από 31-07-2014 Πρόσθετης Πράξης αυτού, εκτός αυτών που ορίζονται από τα άρθρα της παρούσας νέας Πρόσθετης Πράξης, παραμένουν αναλλοίωτοι και εν ισχύ.

 

Άρθρο 5

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Συνυποσχετικού Έναρξη και λήξη ισχύος του Συμφωνητικού, η έναρξη ισχύος της παρούσας νέας Πρόσθετης Πράξης είναι η ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νόμου με τον οποίο θα κυρώνεται η παρούσα νέα Πρόσθετη Πράξη, και ως ημερομηνία λήξης αυτής ορίζεται ο συμβατικός χρόνος αποπληρωμής της Οικειοθελούς Παροχής, όπως ορίζεται στο Συνυποσχετικό, που τροποποιείται με την παρούσα.

 

Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη υπογράφεται ως έχει σε 3 όμοια πρωτότυπα.

 

Οι Συμβαλλόμενοι

 

Για το Ελληνικό Δημόσιο

Για τη Ναυτιλιακή Κοινότητα

Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.