Νόμος 4484/17 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Τροποποίηση του άρθρου 3 του νόμου 4182/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του νόμου 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α/2013) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Ειδικά δωρεές εν ζωή κινητών, καθώς και δωρεές συνιστάμενες σε παροχή υπηρεσιών, υπέρ του Δημοσίου, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του καθ' ύλη αρμόδιου Υπουργού, εφόσον προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών υπηρεσιών που ανήκουν στην οργανωτική δομή του αντίστοιχου Υπουργείου και η αξία τους εκτιμάται σε ποσό που δεν υπερβαίνει τις 40.000 €. Σε κάθε Υπουργείο συγκροτείται Μητρώο Δωρεών, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά οι δωρεές του προηγούμενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος τήρησης του Μητρώου Δωρεών, τα στοιχεία και οι πράξεις που καταχωρίζονται σε αυτό και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την τήρησή του.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.