Νόμος 4483/65 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις ας περιπτώσεις, λόγω εκτελέσεως έργου, με μέριμνα του Δημοσίου ή Δήμου ή Κοινότητος, παρίσταται ανάγκη μετατοπίσεως εγκαταστάσεων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, η δαπάνη της μετατοπίσεως περιλαμβάνεται εις την δαπάνη του έργου και προκαταβάλλεται εις την Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού.

 

2. Εις περίπτωσιν επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίου πόλεως, κωμοπόλεως ή χωρίου, η δαπάνη μετατοπίσεως βαρύνει τον Δήμο ή την Κοινότητα. Εις περιπτώσεις μετατοπίσεως, ή παραλλαγής δικτύων απαιτουμένων δια την εφαρμογήν προϋπάρχοντος ρυμοτομικού σχεδίου η τήρησις του οποίου ήταν αδύνατος κατά την αρχική εγκατάσταση του δικτύου λόγω υπάρξεως φυσικού εμποδίου (ρυμοτομούμενων κτισμάτων, προβλεπομένης ρυμοτομικής γραμμής εντός υφισταμένης οδού ή άλλων ανυπέρβλητων εμποδίων) η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Έργου εφαρμογής του ρυμοτομικού Σχεδίου και καταβάλλεται υπό του Δήμου ή της Κοινότητος εις την Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού προκαταβολικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του νομοθετικού διατάγματος 24/1973 (ΦΕΚ 131/Α/1973).

 

3. Εις τις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 εκτιμώμενης της σοβαρότητος των έργων και των δαπανών μετατοπίσεως της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού δύναται, δι' αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας, μετά γνώμη του Συμβουλίου Ενεργείας, ν' απαλλαγούν της ανωτέρω υποχρεώσεως, εν όλω ή εν μέρει, Δήμοι ή Κοινότητες πληθυσμού κάτω των 5.000 κατοίκων, κατά την τελευταία απογραφή.

 

4. Ιδιοκτήτες ή κάτοχοι αστικών ακινήτων υποχρεούνται όπως αιτήσει της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού επιτρέπουν την εγκατάσταση υποσταθμού διανομής ηλεκτρικής ενεργείας στο ακίνητο επί καταλλήλου χώρου υπογείου και εν ελλείψει τοιούτου του ισογείου προς ηλεκτροδότηση του ακινήτου και ενίσχυσιν του τοπικού δικτύου της περιοχής.

 

Με το βλάψιμο της ιδιοκτησίας καταβάλλεται αποζημίωσις εφαρμοζομένων των διατάξεων περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, οι ιδιοκτήτες διατηρούν και δικαίωμα εκμισθώσεως εις την Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού του ως άνω χώρου.

 

5. Για την ανέγερση οικοδομών, για τις οποίες προβλέπεται αρχικά ή μπορούν σύμφωνα με τον ισχύοντα συντελεστή δομήσεως να αποκτήσουν μεταγενέστερα όγκο μεγαλύτερο των 2.500 m3, απαιτείται γνώμη της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού για την ανάγκη εγκατάστασης ηλεκτρικού υποσταθμού. Η γνώμη της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού παρέχεται σε 1 μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.

 

Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, συνεχίζεται η διαδικασία για την έκδοση της άδειας οικοδομής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 1277/1982 (ΦΕΚ 103/Α/1973).

 

6. Η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού υποχρεούται όπως κατά την εγκατάσταση του υποσταθμού λάβει τα αναγκαία μέτρα αποφυγής εκ της λειτουργίας αυτού των πάσης μορφής ενοχλήσεως των ενοίκων και περιοίκων ως και των τυχόν κραδασμών του κτίσματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.