Νόμος 4427/16 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας και Συμβάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας και Συμβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Παρόχου Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας αποτελείται από τα κάτωθι τμήματα:

 

Α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Δαπανών, με αρμοδιότητες:

 

α. Τη σύνταξη του επιχειρησιακού πλάνου δράσης (Business Plan) της Υποδιοίκησης Αεροναυτιλίας, με τη συλλογή στοιχείων, για όλες τις δραστηριότητες της.

 

β. Τον προσδιορισμό και την καθιέρωση κέντρων κόστους (cost centers), για κάθε μία από τις λειτουργίες της Υποδιοίκησης Αεροναυτιλίας και τον συνυπολογισμό τους κατά την σύνταξη του διακριτού προϋπολογισμού της.

 

γ. Την υποβολή του επιχειρησιακού πλάνου δράσης στον Γενικό Διευθυντή Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας προς έγκριση και διαβίβαση αρμοδίως.

 

δ. Την κατάρτιση των απαιτούμενων, κατά νόμο, οικονομικών καταστάσεων της Υπηρεσίας Αεροναυτιλίας και την υποβολή τους αρμοδίως σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού.

 

ε. Τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων, την επεξεργασία με σκοπό την κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού και των μηνιαίων στόχων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού, καθώς και την τροποποίηση του.

 

στ. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, εντός των ανώτατων ορίων, όπως και της κίνησης των πιστώσεων, της ανακατανομής αυτών, καθώς και την αντιμετώπιση θεμάτων ειδικών λογαριασμών.

 

ζ. Την αξιολόγηση του εκτελούμενου προϋπολογισμού, με σκοπό τη μείωση των δαπανών και γενικά τη χρησιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

 

η. Την αξιολόγηση, επεξεργασία και παροχή οικονομικών στοιχείων προς τρίτους φορείς.

 

θ. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων και τη συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού για την κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

ι. Τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού για τη τήρηση και την καταχώρηση δεδομένων του Μητρώου Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

ι)α. Την εξασφάλιση πιστώσεων, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για τη χρηματοδότηση των δαπανών, καθώς και ενέργειες εκτέλεσης κάθε είδους δαπανών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού.

 

ι)β. Την εξασφάλιση πιστώσεων, από τα εισπραττόμενα, τέλη αεροναυτιλίας, με βάση την κοστολόγηση της λειτουργίας της Υποδιοίκησης Αεροναυτιλίας, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών αεροναυτιλίας και την κάλυψη δαπανών προσωπικού, επενδύσεων και λειτουργίας.

 

ι)γ. Την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε συνεργασία και συντονισμό με τη Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Συντονισμού.

 

ι)δ. Τη συγκέντρωση και αποστολή οικονομικών στοιχείων της Υποδιοίκησης Αεροναυτιλίας προς την Ελληνική Στατιστική Αρχή και σε Διεθνείς Οργανισμούς σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού.

 

ι)ε. Την κατάρτιση, εκτέλεση και σύνταξη απολογισμού του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της Υποδιοίκησης Αεροναυτιλίας.

 

ι)στ. Τη συγκέντρωση και διαβίβαση αρμοδίως όπου απαιτείται στοιχείων προϋπολογισμού, τελών υπερπτήσης και τερματικής περιοχής σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Συντονισμού.

 

ι)ζ. Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στα θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, την επικοινωνία και συμμετοχή στους αντίστοιχους οργανισμούς διαμόρφωσης του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι)η. Τη σύνταξη εισηγήσεων και απόψεων αναφορικά με αγωγές υπαλλήλων, προσφυγές εταιρειών και επί ερωτημάτων κοινοβουλευτικού ελέγχου που αφορούν την Υποδιοίκηση Αεροναυτιλίας.

 

ι)θ. Τον ορισμό των υπολόγων χρηματικού, την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων σε βάρος τρίτων, τη συγκέντρωση δικαιολογητικών δαπανών και τη σύνταξη εκθέσεων δαπανών.

 

κ. Την εφαρμογή των διαδικασιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού. Τη σύνταξη Έκθεσης Προϋπολογισμού και την υποβολή της μαζί με τον Προϋπολογισμό στο Εκτελεστικό Συμβούλιο για την έκδοση απόφασης έγκρισης. Το Τμήμα Προϋπολογισμού και Δαπανών έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση μη υπέρβασης των ορίων δαπανών όπως αυτά περιγράφονται στον Προϋπολογισμό και το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

 

κ)α. Τη σύνταξη Έκθεσης Εκτέλεσης και Υλοποίησης του Προϋπολογισμού (Απολογιστική Έκθεση) προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο την οποία εισηγείται ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προς έγκριση στο Εκτελεστικό Συμβούλιο. Κατόπιν της ως άνω έγκρισης η Έκθεση Εκτέλεσης και Υλοποίησης του Προϋπολογισμού διαβιβάζεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

 

κ)β. Την παροχή των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου για την εκπόνηση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

Β) Τμήμα Εσόδων:

 

α. Την εκπόνηση και παρακολούθηση εφαρμογής των διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων της Υποδιοίκησης Αεροναυτιλίας.

 

β. Την παρακολούθηση χρηματικών περιουσιακών στοιχείων, οφειλών και εσόδων της Υποδιοίκησης Αεροναυτιλίας.

 

γ. Την κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων και τον προσδιορισμό των πόρων της Υποδιοίκησης Αεροναυτιλίας, οι οποίοι δύναται να είναι πάσης φύσεως επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων, χρηματοδοτήσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.

 

δ. Τη μέριμνα για την είσπραξη μέσω ειδικού λογαριασμού των εσόδων που προέρχονται από τα τέλη τερματικής περιοχής και τα τέλη υπερπτήσης. Την συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό EUROCONTROL σε ότι αφορά τα θέματα της διαχείρισης των εσόδων από τα τέλη υπερπτήσης και τερματικής περιοχής.

 

ε. Την κοστολόγηση τελών υπερπτήσης και τερματικής περιοχής και υποβολή σχετικών στοιχείων στο διεθνή οργανισμό Eurocontrol για την διαμόρφωση της μονάδας χρέωσης αεροσκαφών.

 

στ. Τη μέριμνα για την τήρηση των αρχών της αποτελεσματικής και αντιπροσωπευτικής κοστολόγησης καθώς και των αρχών της διαφάνειας και της μη διάκρισης κατά τον προσδιορισμό του ύψους των τελών τερματικής περιοχής και υπερπτήσης.

 

ζ. Την υποβολή στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για έγκριση των κοστολογικών στοιχείων, των παρεχόμενων υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

 

η. Τη μέριμνα για την διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς όταν αυτό απαιτείται για τον προσδιορισμό του ύψους των τελών.

 

θ. Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στα θέματα εσόδων, την επικοινωνία και συμμετοχή στους αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς διαμόρφωσης του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου και την μέριμνα για την εφαρμογή από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ευρωπαϊκών κανονισμών αναφορικά με την πολιτική κοστολόγησης.

 

ι. Την κατάρτιση του προϋπολογισμού των εσόδων της Υποδιοίκησης Αεροναυτιλίας και την υποβολή του προς έγκριση στη Γενική Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

 

Γ) Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων, με αρμοδιότητες:

 

α. Τη μέριμνα για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη διαχείριση όλων των διαδικασιών που αφορούν στη σύνταξη και παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των συμβάσεων προμήθειας κάθε είδους υλικών και άυλων αγαθών καθώς και παροχής υπηρεσιών.

 

β. Την τήρηση εγγυητικών επιστολών.

 

γ. Τη συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Συντονισμού με στόχο την αποφυγή κατάτμησης προμηθειών και την δημιουργία οικονομιών κλίμακας κατά την διαδικασία των προμηθειών.

 

δ. Την εφαρμογή του νόμου 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και του νόμου 4413/2016 Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26-02-2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/2014) και άλλες διατάξεις.

 

ε. Το χειρισμό θεμάτων για τη μίσθωση κτιρίων ή εγκαταστάσεων για τις ανάγκες λειτουργίας και άσκησης των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 89 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

Δ) Τμήμα Μισθοδοσίας, Λογιστηρίου και Εκκαθάρισης Δαπανών, με αρμοδιότητες:

 

α. Την εκκαθάριση αποδοχών και τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν στη μισθοδοσία του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

 

β. Τη συγκέντρωση δικαιολογητικών δαπανών και τη σύνταξη εκθέσεων δαπανών.

 

γ. Την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων και την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν θέματα μισθοδοσίας.

 

δ. Την παρακολούθηση και την εκκαθάριση ειδικών αποζημιώσεων.

 

ε. Την εκκαθάριση των αμοιβών επιτροπών εργασίας και εκπαιδευτών.

 

στ. Τον καταλογισμό και τη βεβαίωση στην δημόσια οικονομική υπηρεσία των οφειλομένων ποσών μισθοδοσίας προσωπικού.

 

ζ. Τη βεβαίωση και την είσπραξη εσόδων.

 

η. Την παρακολούθηση κίνησης λογαριασμών και οφειλών.

 

θ. Τη βεβαίωση ανεξόφλητων οφειλών στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία

 

ι. Τις διευθετήσεις διαφορών τελών εισπραττομένων μηνιαίως και λοιπών εσόδων.

 

ι)α. Την απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας την σύνταξη απόψεων για την απάντηση σε ερωτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι)β. Το χειρισμό, εφαρμογή, παρακολούθηση και τήρηση μισθολογικών διατάξεων (τακτικές, έκτακτες αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις).

 

ι)γ. Την έκδοση φορολογικών και μισθολογικών βεβαιώσεων και την τήρηση μισθολογικού μητρώου.

 

Ε) Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών, με αρμοδιότητες:

 

α. Τον καθορισμό γενικών απαιτήσεων ανεφοδιασμού σε υλικά συντήρησης και καύσιμα του ΓΔΠΥΑ.

 

β. Τον καθορισμό και αναθεώρηση των γενικών συνθέσεων υλικών εξοπλισμού μονάδων αρμοδιότητας ΓΔΠΥΑ.

 

γ. Την παρακολούθηση, ανακατανομή και έγκριση χορήγησης υλικών εξοπλισμού αρμοδιότητας ΓΔΠΥΑ.

 

δ. Τη μέριμνα μηχανογράφησης στοιχείων διοίκησης υλικών.

 

ε. Την τήρηση λογιστικής των λογαριασμών υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

 

στ. Την επιμέλεια ταξινόμησης, κωδικοποίησης και έκδοσης μηχανογραφημένων καταλόγων υλικού.

 

ζ. Τη σύνταξη απογραφών βασικού εξοπλισμού και την τήρηση σχετικού αρχείου.

 

η. Την παρακολούθηση και τήρηση ορίων αποθεμάτων υλικού.

 

θ. Τη διαχείριση ποσών παγίων προκαταβολών και εποπτεία αυτών.

 

ι. Τη μέριμνα για τον χρηματικό εφοδιασμό των μονάδων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.