Νόμος 4427/16 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύσταση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή με έδρα την Αθήνα η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, υπαγόμενη διοικητικά στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 4482/2017 (ΦΕΚ 102/Α/2017).

 

2. Σκοπός της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας είναι η ρύθμιση και η εποπτεία των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των τελών αερολιμένων και η εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και των διεθνών συμβάσεων, σχετικά με την επιβολή τελών, τη λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και την ασφάλεια της αεροπλοΐας.

 

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας αποτελεί το ρυθμιστή της οικονομικής δραστηριότητας στο χώρο των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αεροδρομίων.

 

Ο σκοπός και λειτουργία της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας επιτυγχάνεται μέσα από:

 

α) επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, πιστώσεις και χρηματοδοτήσεις του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,

 

β) έσοδα που προέρχονται από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής που αποδίδονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL),

 

γ) έσοδα που προέρχονται από κάθε είδους επιβαλλόμενο τέλος, καταπτώσεις εγγυήσεων, παράβολο ή ειδική φορολογική επιβάρυνση σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, τα δίδακτρα ή άλλα έσοδα από εκπαιδευτική δραστηριότητα, από παροχή τεχνογνωσίας ή συμβουλευτικής δραστηριότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017).

 

3. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας υποβάλλει ετησίως έκθεση πεπραγμένων στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία κοινοποιείται στον Πρόεδρο της Βουλής.

 

4. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας συγκροτείται από τον Διοικητή και το Εκτελεστικό Συμβούλιο και υποστηρίζεται στο έργο της από τις οργανικές μονάδες που υπάγονται στη δομή της.

 

5. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είναι ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά από τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

6. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει ως αρμοδιότητα τη ρύθμιση των κανονισμών και την εποπτεία λειτουργίας της πολιτικής αεροπορίας, την εφαρμογή του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου και των διεθνών συμβάσεων και ιδίως της Σύμβασης του Σικάγο για την πολιτική αεροπορία, καθώς και για την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την πολιτική αεροπορία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 105 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

7. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ορίζεται ως:

 

α) η εθνική αρχή αεροναυτιλίας για τους σκοπούς του Κανονισμού 216/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και του Κανονισμού (ΕΕ) 139/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών για τα Αεροδρόμια.

 

β) η ανεξάρτητη εποπτική αρχή για τους σκοπούς της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα Αερολιμενικά Τέλη,

 

γ) η εθνική εποπτική αρχή για τους σκοπούς του Κανονισμού 549/2004, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, του Κανονισμού 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 391/2013 της Επιτροπής για τον καθορισμό κοινού συστήματος χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών,

 

δ) η εθνική αρμόδια αρχή ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΚ) 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και του παραρτήματος 17 της Σύμβασης του Σικάγο για την Πολιτική Αεροπορία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 105 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

8. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είναι αρμόδια για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των επιβατών και των χρηστών των αερολιμένων σχετικά με τη δίκαιη και αντιπροσωπευτική επιβολή τελών.

 

9. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είναι αρμόδια: α) για την έκδοση, ανανέωση, κατάργηση, διατήρηση και ανάκληση κάθε είδους άδειας και πιστοποίησης για την πραγματοποίηση αεροναυτιλιακών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων πολιτικής αεροπορίας όπως και για την πτητική λειτουργία, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση των αεροσκαφών και γενικά του εξοπλισμού πολιτικής αεροπορίας.

 

10. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είναι αρμόδια για την αναγνώριση και αποδοχή των τίτλων, των αδειών και των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από άλλες αρχές και είναι απαραίτητα για την άσκηση του οποιουδήποτε επαγγέλματος ή δραστηριότητας στο χώρο της αεροναυτιλίας.

 

11. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είναι αρμόδια για τη διενέργεια επιθεωρήσεων στο χώρο της πολιτικής αεροπορίας σύμφωνα με τις διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της Σύμβασης του Σικάγο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 105 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

12. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είναι αρμόδια για την επιβολή κυρώσεων στο χώρο της πολιτικής αεροπορίας αλλά και τη διαχείριση των θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας από έκνομες ενέργειες στην πολιτική αεροπλοΐα.

 

13. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είναι αρμόδια για τη συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο αλλά και τη συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς αναφορικά με την ασφάλεια και την προστασία από έκνομες ενέργειες των χρηστών των αερομεταφορών, καθώς και τη συνεργασία με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Αεροπλοΐας (EASA) προκειμένου να διεξάγουν από κοινού επιθεωρήσεις και ελέγχους στην Ελλάδα.

 

14. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είναι αρμόδια για την εισαγωγή ρυθμίσεων αναφορικά με τους τομείς της αρμοδιότητας της.

 

15. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είναι αρμόδια για την έκδοση οδηγιών και κανονισμών αλλά και για την εποπτεία στο χώρο των τελών αερολιμένων, την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και για την εισαγωγή και την εφαρμογή ενός κοινού και διαφανούς συστήματος επιβολής τελών στην περίπτωση των αερολιμένων που λειτουργούν σε ενιαίο δίκτυο για την εξυπηρέτηση ευρύτερης περιοχής είτε στην περίπτωση των αερολιμένων που εξυπηρετούν την ίδια πόλη.

 

16. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή διμερών και πολυμερών διαπραγματεύσεων για τη σύναψη αεροπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες, καθώς και για τη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες για τη σύναψη συνολικών και ευρύτερων αεροπορικών συμφωνιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 4482/2017 (ΦΕΚ 102/Α/2017).

 

17. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είναι αρμόδια για την έκδοση κανονισμών και οδηγιών, καθώς και για τον καθορισμό των διαδικασιών που αφορούν τις πτήσεις αεροσκαφών, δημόσιες ή ιδιωτικές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 4482/2017 (ΦΕΚ 102/Α/2017).

 

18. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εποπτεύει τη λειτουργία της αεροπορικής αγοράς και την τήρηση των σχετικών κανόνων, παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων στην αγορά των αεροπορικών μεταφορών και εν γένει υπηρεσιών και λαμβάνει τα αναγκαία m. Επίσης, διενεργεί ελέγχους είτε κατόπιν αιτήσεως είτε αυτεπαγγέλτως για τα θέματα της αρμοδιότητάς της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 4482/2017 (ΦΕΚ 102/Α/2017).

 

19. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς της για την εφαρμογή των κανόνων του εθνικού και αεροπορικού δικαίου, καθώς και των διεθνών συμφωνιών:

 

α) Έχει το δικαίωμα της ακώλυτης και πλήρους πρόσβασης σε όλους τους χώρους, ελεγχόμενους ή μη, των αεροδρομίων. Με ευθύνη και μέριμνα του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας εκδίδονται ειδικές διαβαθμισμένες άδειες πρόσβασης στους χώρους των αεροδρομίων για το προσωπικό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, οι οποίες ανακαλούνται με τον ίδιο τρόπο. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ρυθμίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

 

β) Επίσης, έχει το δικαίωμα, με ευθύνη των φορέων διαχείρισης των αεροδρομίων, της πλήρους πρόσβασης, με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο και πάντως σε πραγματικό χρόνο, σε κάθε αριθμητικό ή άλλο δεδομένο που αφορά την επιβατική και εμπορευματική κίνηση, συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων των επιβατών και πληρωμάτων των αεροσκαφών. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας τα παραπάνω στοιχεία δύνανται να γνωστοποιούνται, κατόπιν σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος, σε Δικαστικές, Αστυνομικές, Στρατιωτικές και Υγειονομικές Αρχές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 4482/2017 (ΦΕΚ 102/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.