Νόμος 4403/16 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1796/1988 (ΦΕΚ 152/Α/1988)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1796/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Επιτρέπονται αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΟΑΕΠ, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η απόσπαση πραγματοποιείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΠ, κατά παρέκκλιση του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)), με τριετή διάρκεια, η οποία δύναται να ανανεώνεται και με την ίδια σχέση εργασίας και το ίδιο μισθολογικό καθεστώς. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους βαρύνουν τον ΟΑΕΠ.

 

Επιτρέπονται μετατάξεις/μεταφορές μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, σε κενές οργανικές θέσεις, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΟΑΕΠ, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Οι μετατάξεις/μεταφορές πραγματοποιούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μετά από σχετική εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΕΠ, κατά παρέκκλιση του άρθρου 73 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με τις αποδοχές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

 

Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου / μεταφερόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος προϋπηρεσίας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον ΟΑΕΠ για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του νόμου 3408/2005 (ΦΕΚ 272/Α/2005).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.