Νόμος 4389/16 - Άρθρο 174

Άρθρο 174


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το στοιχείο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 224 του νόμου 4281/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου στην Επιτροπή του άρθρου 3Α,}

 

2. Μετά το στοιχείο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 224 του νόμου 4281/2014, προστίθεται στοιχείο α)α', ως εξής:

 

{α)α) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ' έως και κ)δ', κ)ζ', λ)α' έως και μ)γ' και μ)στ' έως μ)η' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, στην Γ' Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Για τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των εν λόγω προσώπων εφαρμόζονται όσα ορίζονται στα στοιχεία γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 7Α του νόμου 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α/2008), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 3932/2011 (ΦΕΚ 49/Α/2011). Ειδικά για τα πρόσωπα της περίπτωσης μη', τυχόν ειδικές διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν.}

 

3. Στο στοιχείο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 224 του νόμου 4281/2014, η φράση λ' και μ)δ' αντικαθίσταται από τη φράση λ', μ)δ' και μ)ε'.

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του νόμου 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 224 του νόμου 4281/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το όργανο ελέγχου μπορεί να καλεί τους ελεγχόμενους για να δώσουν διευκρινίσεις ή να προσκομίσουν συμπληρωματικά παραστατικά στοιχεία, εντός ρητής προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες, η οποία μπορεί να παραταθεί για διάστημα 10 το πολύ ημερών. Σε έκτακτες περιπτώσεις αδυναμίας των ελεγχομένων προσώπων για έγκαιρη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, το όργανο ελέγχου δύναται κατ' εξαίρεση να παρεκτείνει την προθεσμία με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση. Σε όσους καλούνται από όργανο ελέγχου και δεν ανταποκρίνονται στην κλήση είτε αυτοπροσώπως είτε δια νόμιμου αντιπροσώπου επιβάλλεται από το όργανο ελέγχου πρόστιμο από 50 έως 300 €, το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών που εκδίδεται εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζονται οι λεπτομέρειες αναφορικά με τα αρμόδια για την επιβολή του προστίμου όργανα και τη διαδικασία επιβολής και είσπραξής του.}

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.