Νόμος 4368/16 - Άρθρο 84

Άρθρο 84: Εκλογή Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων - Αντικυθήρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 15 του άρθρου 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως ισχύει, προστίθεται η ακόλουθη διάταξη:

 

{Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων εκλέγονται από ειδικό εκλεκτορικό σώμα, το οποίο αποτελείται από τον Δήμαρχο Κυθήρων, τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων, τον Πρόεδρο και τα Μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αντικυθήρων, τους Προέδρους, τα Μέλη και τους Τοπικούς Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Κυθήρων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των παρισταμένων μελών του εκλεκτορικού σώματος. Εάν δεν επιτευχθεί η εκλογή του Προέδρου κατά την πρώτη ψηφοφορία, επαναλαμβάνεται η εκλογή σε 3 ημέρες οπότε αρκεί η πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών του εκλεκτορικού σώματος. Η εκλογή των 4 μελών της Επιτροπής και των ισαρίθμων αναπληρωματικών τους γίνεται με την απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του εκλεκτορικού σώματος. Πέραν των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 272/1985, όπως ίσχυε κωλυμάτων εκλογής, για να εκλεγεί κάποιος Πρόεδρος ή Μέλος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας θα πρέπει κατά το χρόνο της εκλογής να μην είναι Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, Δημοτικός ή Περιφερειακός Σύμβουλος, Πρόεδρος, Εκπρόσωπος ή Μέλος Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας της Χώρας και εν γένει αιρετός οποιουδήποτε οργάνου και βαθμίδας τοπικής αυτοδιοίκησης της Χώρας και να μην έχει από οποιαδήποτε αιτία οφειλές προς την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας ή τα Ιερά Προσκυνήματα του άρθρου 84 του νόμου 1416/1984.

 

Η πρώτη μετά την έκδοση του παρόντος νόμου σύγκληση της ανωτέρω ειδικής εκλεκτορικής συνέλευσης για την εκλογή Προέδρου και Μελών της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.