Νόμος 4354/15 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Αποδοχές του ναυτικού προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αποδοχές του ναυτικού προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος και διαμορφώνονται ως εξής:

 

Α. Βασικοί Μισθοί

 

α) Για τους Πλοηγούς στο ποσό των 2.940 €.

β) Για τους Κυβερνήτες Ρ/Κ με δίπλωμα Πλοιάρχου Α', Β' ή Γ' τάξης στο ποσό των 2.000 €.

γ) Για τους Κυβερνήτες Ρ/Κ με δίπλωμα Κυβερνήτη στο ποσό των 1.825 €.

δ) Για τους Μηχανικούς Ρ/Κ με δίπλωμα Μηχανικού Α', Β' ή Γ' τάξης στο ποσό των 1.965 €.

ε) Πα τους Μηχανοδηγούς Α' στο ποσό των 1.435 €.

στ) Για τους Κυβερνήτες Πλοηγίδος (Α/Κ) στο ποσό των 1.720 €.

ζ) Για τους Ναύτες στο ποσό των 1.330 €.

η) Για τους Ναυτόπαιδες στο ποσό των 840 €.

 

Β. Επίδομα Κυριακών

 

Σε όλους τους ανωτέρω, πλην των Πλοηγών, καταβάλλεται αμοιβή - επίδομα Κυριακών - μηνιαίως σε ποσοστό 22% επί των βασικών μισθών τους με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της 3525.1.9/01/2014 συλλογικής σύμβασης εργασίας των Πληρωμάτων Ρυμουλκών (ΦΕΚ 1412/Β/2014).

 

Γ. Αμοιβή νυκτερινής εργασίας, αργιών και υπερωριακής εργασίας

 

Σε όλους τους ανωτέρω καταβάλλεται επίσης μηνιαίως αμοιβή, για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, τις αργίες και υπερωριακή εργασία, ο υπολογισμός της οποίας γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της 3525.1.9/01/2014 συλλογικής σύμβασης εργασίας των Πληρωμάτων Ρυμουλκών (ΦΕΚ 1412/Β/2014), ως εξής:

 

Πλοηγοί 240 €
Κυβερνήτες Ρ/Κ με δίπλωμα Πλοιάρχου Α', Β' ή Γ' τάξης 160 €
Κυβερνήτες Ρ/Κ με δίπλωμα Κυβερνήτη 150 €
Μηχανικοί Ρ/Κ με δίπλωμα Μηχανικού Α', Β' ή Γ' τάξης 160 €
Μηχανοδηγοί Α 115 €
Κυβερνήτες Πλοηγίδος (Α/Κ) 140 €
Ναύτες 100 €
Ναυτόπαιδες 65 €

 

2. Πέρα των ανωτέρω αποδοχών δεν καταβάλλεται καμία άλλη αμοιβή.

 

3. Εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισμός του ανωτάτου ορίου απολαβών του άρθρου 28.

 

4. Τα ποσά των περιπτώσεων Α', Β' και Γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.