Νόμος 4351/15 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 674/1977 (ΦΕΚ 242/Α/1977), 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012), 4039/2012 (ΦΕΚ 5/Α/2012), 1565/1985 (ΦΕΚ 64/Α/1985) και 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α/2012)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 22 του νόμου [Ν] 674/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

 

α) Μετά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 674/1977 προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 3, όπως ισχύει.}

 

β) Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 674/1977 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Οι κάτοχοι αγροτεμαχίων αναδασμού, κυρωμένου μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης, θεωρούνται κύριοι αυτών, εφόσον εισέφεραν στον αναδασμό κατεχόμενα δημόσια αγροτεμάχια που τα απέκτησαν με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του νόμου 4061/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνιστάται τριμελής Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας, με μέλη, έναν εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έναν διοικητικό υπάλληλο κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και έναν υπάλληλο με πτυχίο τοπογράφου μηχανικού ή γεωπόνου, καθώς και τους αναπληρωτές τους.

 

Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η Επιτροπή συγκροτείται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κάθε μέλος της Επιτροπής δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή παρά μόνο μία φορά ανά 4 έτη.}

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 4061/2012 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ) Εξετάζει την ενδικοφανή προσφυγή κατά της απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 14, για υποθέσεις των άρθρων 22, 23 και 24.}

 

4. Μετά το άρθρο 20 του νόμου 4061/2012 προστίθεται άρθρο 20Α ως εξής:

 

{Άρθρο 20Α: Αρμόδια δικαστήρια

 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια κατά της απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου και Νομιμότητας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο ή διαφορετικά από τότε που έλαβε γνώση αυτής.}

 

5. Το άρθρο 25 του νόμου 4061/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 25: Ενδικοφανής προσφυγή

 

Ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου και Νομιμότητας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών που εκδίδεται κατ' εφαρμογή των άρθρων 22, 23 και 24 και να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίησή της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Η Επιτροπή αποφαίνεται εντός προθεσμίας 60 ημερών για την απόρριψη ή μη της προσφυγής. Εφόσον κατατεθεί προσφυγή, η αρμόδια Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης διαφορών οφείλει να αποστείλει στην Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας υπόμνημα με τις απόψεις της για καθένα από τους προβαλλόμενους λόγους της προσφυγής, καθώς και κάθε στοιχείο που αφορά την υπόθεση και είναι χρήσιμο για την εξέταση της υπόθεσης.}

 

6. Η παράγραφος 15 του άρθρου 9 του νόμου 4039/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{15. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται ο δήμος και οι σύνδεσμοι δήμων, που επιχορηγούνται για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, το ύψος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, η σύσταση και συγκρότηση συλλογικών οργάνων, η διενέργεια ελέγχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση εξουσιοδοτείται ο οικείος Περιφερειάρχης για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων που προβλέπονται σε αυτήν.}

 

7. Η περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1565/1985, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Όποιος, πάνω από μία φορά, υποπίπτει στην ίδια παράβαση της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1.}

 

8. Το άρθρο 6 του νόμου 4056/2012, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

 

α) Τα πέντε τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 4056/2012, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Εντός 3 ημερών και εφόσον ο φάκελος περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία εκδίδεται άδεια προέγκρισης εγκατάστασης, η οποία έχει την ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι την έκδοση της τελευταίας και όχι πλέον του 1 έτους ή των 2 ετών, αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 46 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως ισχύει. Για τον έλεγχο συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, η αρμόδια επιτροπή σταυλισμού, μετά από επιτόπιο έλεγχο, συντάσσει σχετικό πρακτικό, εντός 30 ημερών από την κατάθεση του φακέλου.

 

Εντός της προθεσμίας των 30 ημερών του προηγούμενου εδαφίου και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, πιστοποιήσεων ή εγκρίσεων, εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν υπερβαίνει το 1 έτος ή τα 2 έτη, αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 46 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει, η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει την άδεια εγκατάστασης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1.

 

Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράλειψη ή παρέκκλιση από την ισχύουσα νομοθεσία ή έλλειψη δικαιολογητικών, η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή καλεί τον ενδιαφερόμενο να αποκαταστήσει ή να συμπληρώσει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός των ως άνω προθεσμιών. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας ή ελλιπούς συμμόρφωσης ή μη τήρησης των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 η αίτηση απορρίπτεται και σφραγίζονται οι τυχόν εγκαταστάσεις.}

 

β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 4056/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης έχει την ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι την έκδοση της τελευταίας και όχι πλέον του 1 έτους ή των 2 ετών αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 46 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει.}

 

γ) Η περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 4056/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Η επιτόπια διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης γίνεται με αυτοψία και σύνταξη σχετικού πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή σταυλισμού, εντός 30 ημερών από την κατάθεση της αίτησης για άδεια εγκατάστασης. Εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, πιστοποιήσεων ή εγκρίσεων, εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν υπερβαίνει το 1 έτος ή τα 2 έτη, αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 46 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει, η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει την άδεια εγκατάστασης, εφόσον διαπιστωθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και η ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει ο ενδιαφερόμενος φορέας και ο μηχανικός ή γεωτεχνικός, κατά το στάδιο της χορήγησης άδειας προέγκρισης εγκατάστασης. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράλειψη ή παρέκκλιση από την ισχύουσα νομοθεσία ή έλλειψη δικαιολογητικών, η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή καλεί τον ενδιαφερόμενο να αποκαταστήσει ή να συμπληρώσει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός των ως άνω προθεσμιών. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας ή ελλιπούς συμμόρφωσης ή μη τήρησης των προϋποθέσεων της παραγράφου 1, η αίτηση απορρίπτεται και σφραγίζονται οι τυχόν εγκαταστάσεις.}

 

9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 11 του νόμου 4056/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Η Επιτροπή ενστάσεων εξετάζει τη νομιμότητα της κάθε απόφασης, μετά τη λήψη του φακέλου από την Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή την απόρριψή της στον Γενικό Γραμματέα για την έκδοση σχετικής απόφασης.}

 

10. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργούνται:

 

α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του νόμου 4061/2012, όπως ισχύει.

 

β) Το εδάφιο δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του νόμου 4061/2012, όπως ισχύει.

 

γ) Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1565/1985, όπως ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.