Νόμος 4342/15 - Άρθρο 51

Άρθρο 51


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 της υποπαραγράφου Δ.5, της παραγράφου Δ, του άρθρου 2, του Β' Μέρους, του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από 01-10-2015 έως 30-09-2016, ενώ οι διατάξεις της παραγράφου 2 ισχύουν από 01-10-2016.}

 

2. Με το άρθρο 51.2 απαλλάσσεται η ανώνυμη εταιρεία Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου ανώνυμη εταιρεία από την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας μέχρι τις 31-03-2017 και μόνο για την περίπτωση είσπραξης οφειλόμενων από την ανώνυμη εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ, για την κάλυψη επειγουσών επιχειρησιακών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

 

3. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 7 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015) οι φράσεις της παραγράφου 4 και της παραγράφου 6 αντικαθίστανται από τις φράσεις της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 αντίστοιχα.

 

4. Η περίπτωση β)β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α/2015), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β)β. η αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και η οποία προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα δήλωση-πράξη προσδιορισμού του φόρου, δεν υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ και}

 

5. Στο νόμο 4338/2015 (ΦΕΚ 131/Α/2015) προστίθεται μετά το τέλος της Σύμβασης Παραχώρησης που περιλαμβάνεται στο άρθρο 1 του νόμου, το κείμενο του Παραρτήματος VI Σύμβαση Μίσθωσης Μαρκόπουλου {ρήτρα 4.2. (iii)} σε ελληνική και αγγλική γλώσσα, με έναρξη ισχύος την έναρξη ισχύος του νόμου 4338/2015, το οποίο έχει ως εξής (Παραλείπεται).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.