Νόμος 4331/15 - Άρθρο 64

Άρθρο 64


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. H διάταξη του άρθρου 3 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 579/1971 (ΦΕΚ 174/Α/1971) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσάρμοστων Παίδων (εφεξής Ίδρυμα) διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και αποτελείται από:

 

α. τον Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για τη θέση του Προέδρου απαιτείται πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών ή Νομικών Σπουδών με εμπειρία σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας.

 

β. Ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

γ. Έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Οικονομικών.

 

δ. Έναν εκπρόσωπο της οικογένειας Βασιλείου Σικιαρίδη, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την ίδια οικογένεια.

 

ε. Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζομένων του Σικιαριδείου Ιδρύματος, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον ως άνω Σύλλογο.

 

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται διετής.

 

3. Κυβερνητικός Επίτροπος του Ιδρύματος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανώτερος υπάλληλος της Διεύθυνσης Προστασίας Οικογένειας της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ως άνω υπουργική απόφαση ορίζεται και νόμιμος αναπληρωτής του.

 

4. Ως γραμματέας και αναπληρωτής αυτού ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας. Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων δ' και ε', όπως διαλαμβάνονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, προτείνονται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος συγκροτείται νομίμως.

 

5. Σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος πρέπει να καλείται ο Κυβερνητικός Επίτροπος επί ποινή ακυρότητας της συνεδρίασης και της τυχόν απόφασης που έχει ληφθεί κατά τη συνεδρίαση αυτή. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Επιτρόπου, πρέπει να καλείται ο νόμιμος αναπληρωτής του.

 

6. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει ως εισηγητής άνευ δικαιώματος ψήφου και ο Διευθυντής του Ιδρύματος.

 

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται εν απαρτία, εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα των απόντων.

 

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν η ψηφοφορία είναι μυστική, αυτή επαναλαμβάνεται για μία ακόμη φορά και η τυχόν νέα ισοψηφία ισοδυναμεί με απόρριψη.

 

8. Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που ελήφθησαν. Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν, σε περίπτωση δε φανερής ψηφοφορίας και τα ονόματα τούτων.}

 

2. Το εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 579/1971 (ΦΕΚ 174/Α/1971) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α) Οι δαπάνες του Ιδρύματος εκτελούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) περί Δημοσίου Λογιστικού, του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 136/2011 (ΦΕΚ 267/Α/2011) περί καθορισμού κατώτατου ύψους δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, της κείμενης νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου και της ισχύουσας νομοθεσίας περί κατασκευής δημοσίων έργων.}

 

3. Στη διάταξη του άρθρου 10 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 579/1971 (ΦΕΚ 174/Α/1971) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Επιπροσθέτως, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με το πέρας διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους, ξεχωριστός απολογισμός της παρεχόμενης από το Κράτος επιχορήγησης, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του νόμου 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/2013) περί Κώδικα Νόμων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του άρθρου 12 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1264/1942 (ΦΕΚ 100/Α/1942) περί Οικονομικής Επιθεωρήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.