Νόμος 4331/15 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Ταμείο Υγείας Εφημεριδοπωλών Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης του Κεφαλαίου Β' της υπ' αριθμόν 31720/Σ.503/1962 (ΦΕΚ 503/Β/1962) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την υπ' αριθμόν 10056/31621/1914/2014 (ΦΕΚ 378/Β/2014) υπουργική απόφαση, οι συνταξιούχοι του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης και όσοι καταστούν εφεξής συνταξιούχοι από την ημερομηνία, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους, από την 1η του δεύτερου μήνα της δημοσίευσης του παρόντος νόμου, υπάγονται για παροχές περίθαλψης στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και για παροχές σε χρήμα στο Λογαριασμό σε Χρήμα του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται μέσα σε 2 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, καθορίζεται το ύψος των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, το ύψος και είδος των λοιπών εσόδων και κατανέμεται το ποσοστό αυτών σε είδος και σε χρήμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

3. Οι εισφορές ασφαλισμένων και συνταξιούχων εισπράττονται από το Περιφερειακό Τμήμα Ασφάλισης - Παροχών Θεσσαλονίκης και αποδίδονται στο Λογαριασμό Παροχών σε χρήμα του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και για παροχές περίθαλψης σε είδος στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Το Περιφερειακό Τμήμα Ασφάλισης - Παροχών Θεσσαλονίκης ασκεί αρμοδιότητες ανάλογες με αυτές των Διευθύνσεων Ασφάλισης - Παροχών του Ταμείου για θέματα απονομής κύριας σύνταξης και εφάπαξ βοηθήματος, καθώς και τις αρμοδιότητες που έχουν καθορισθεί με την υπ' αριθμόν Φ80000/16644/985/2013 (ΦΕΚ 1714/Β/2013) υπουργική απόφαση Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Λογαριασμού Παροχών σε χρήμα του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.