Νόμος 4314/14 - Άρθρο 84

Άρθρο 84: Διάρθρωση Διευθύνσεων Λαϊκών Αγορών - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών στις δύο Περιφέρειες συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

 

α) Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών,

β) Τμήμα Εποπτείας Λαϊκών Αγορών.

 

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών κατανέμονται, στα υπαγόμενα σε αυτή τμήματα, ως εξής:

 

α) Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών

 

α)α. Η μέριμνα για την έκδοση των αδειών προσέλευσης των επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών στις λαϊκές αγορές, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά για τα θέματα αυτά αποφάσεις.

β)β. Η μέριμνα για τις μεταβολές των αδειών και καθετί που έχει σχέση με τους κατόχους αυτών.

γ)γ. Η τήρηση του γενικού μητρώου επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών, καθώς και η τήρηση ατομικών καρτελών αυτών, σε ηλεκτρονικά τηρούμενα αρχεία και ηλεκτρονικές καρτέλες,

δ)δ. Προτάσεις για την ίδρυση νέων λαϊκών αγορών,

ε)ε. Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών και τον καθορισμό των χώρων λειτουργίας αυτών και των θέσεων των επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών σε αυτούς.

στ)στ. Η διευκόλυνση προσέλευσης παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών στις λαϊκές αγορές.

ζ)ζ. Η εξέταση των αιτήσεων, ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η εισήγηση προς την Επιτροπή του άρθρου 85 για τη χορήγηση αδειών απουσίας στους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, κατά το άρθρο 12 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014), καθώς και για την πρόσληψη υπαλλήλων, κατά το άρθρο 13 του αυτού ως άνω νόμου.

η)η. Η μέριμνα για την αλλαγή ημέρας λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

θ)θ. Η μέριμνα και η παρακολούθηση για την έγκαιρη μεταφορά των λαϊκών αγορών στους δρόμους (χώρους) που λειτουργούν εκ περιτροπής.

ι)ι. Η πληροφόρηση των πωλητών για τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

κ)κ. Η εισήγηση προς την Επιτροπή του άρθρου 85 για όλα τα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητές του και η μέριμνα για την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής αυτής,

 

β) Τμήμα Εποπτείας Λαϊκών Αγορών

 

α)α. Η εισήγηση για θέματα προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού, που απασχολείται στην εποπτεία των λαϊκών αγορών.

β)β. Η μέριμνα για την τήρηση καθαριότητας στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

γ)γ. Η διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

δ)δ. Η εποπτεία των λαϊκών αγορών που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης.

ε)ε. Η εισήγηση για τις λοιπές παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 32 του νόμου 4264/2014 και η μέριμνα για την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

στ)στ. Η επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.

ζ)ζ. Η εξυπηρέτηση και η παροχή πληροφοριών στους πολίτες.

η)η. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των καταγγελιών ή παραπόνων των καταναλωτών σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.

θ)θ. Η μέριμνα και η εποπτεία για την κανονική είσπραξη του ημερήσιου δικαιώματος.

ι)ι. Η εισήγηση προς την Επιτροπή του άρθρου 85 για όλα τα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητές του και η μέριμνα για την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής αυτής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.