Νόμος 4314/14 - Άρθρο 106

Άρθρο 106: Επιτροπή Ανταγωνισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013) καταργείται.

 

2. Στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 76/2012 προστίθεται άρθρο 14Α ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 14Α

 

Πέραν των θέσεων του προσωπικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού που προβλέπονται ήδη στο άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 76/2012 (ΦΕΚ 132/Α/2012), συνιστώνται δώδεκα επιπλέον θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όπως αυτό ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2011 (ΦΕΚ 39/Α/2011) όπως ισχύει, και ειδικότερα δέκα θέσεις νομικών και δύο θέσεις οικονομολόγων. Οι ειδικότητες και επιστημονική εξειδίκευση, με τις οποίες καλύπτονται οι εν λόγω θέσεις, ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πρόσληψής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως ισχύει. Οι θέσεις αυτές μπορούν να καλυφθούν και με μετάταξη μετά από σχετική προκήρυξη της Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση Β' του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 76/2012 (ΦΕΚ 132/Α/2012) περί του Οργανισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η επιλογή τους πραγματοποιείται από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μετά από δημόσια ανακοίνωση για την υποβολή των υποψηφιοτήτων από όσους έχουν τα οριζόμενα στην περίπτωση Β' του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 76/2012 (ΦΕΚ 132/Α/2012) περί του Οργανισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού προσόντα, τροποποιουμένου, κατά τούτο του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 21 του νόμου 3959/2011.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.