Νόμος 4313/14 - Άρθρο 68

Άρθρο 68: Τροποποίηση του άρθρου 8 του νόμου 2744/1999


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 8 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 8: Περιοχή δραστηριότητας Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας - Επέκταση Σχέσεις με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

 

1. Η δραστηριότητα της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας εκτείνεται στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτοί ορίζονται στο εδάφιο θ' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 3852/2010, πλην των Δήμων Αίγινας, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σπετσών, Ύδρας και Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

 

2. Με σύμβαση, που θα συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και του ενδιαφερόμενου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκεται εντός της περιοχής δραστηριότητας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δύναται να συμφωνηθεί η περιέλευση αδαπάνως του ήδη κατασκευασμένου δικτύου του είτε κατά κυριότητα είτε κατά διαχείριση στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και η ανάληψη από αυτήν, της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών ύδρευσης ή και αποχέτευσης προς τους καταναλωτές του εν λόγω οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα προβλέπει η σύμβαση. Μέχρι την υπογραφή σύμβασης η υποχρέωση παροχής υπηρεσιών ύδρευσης ή και αποχέτευσης ανήκει αποκλειστικά στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης και καμία υποχρέωση δεν γεννάται εις βάρος της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας. Η περιέλευση δικτύου κατά διαχείριση στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας δεν συνεπάγεται υποχρέωση αυτής για επενδύσεις επί του δικτύου το οποίο παραμένει στην κυριότητα του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα δίκτυα αποχέτευσης που θα κατασκευαστούν στους εντός της περιοχής δραστηριότητας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 

3. Με σύμβαση, που θα συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και του ενδιαφερόμενου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, δύναται να επεκτείνεται η δραστηριότητα της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και σε άλλες περιφέρειες ή δήμους εκτός της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η επέκταση αυτή συνεπάγεται υποχρέωση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας για επενδύσεις, μόνο εφόσον εξασφαλίζεται εύλογη απόδοση της επένδυσης και δυνατότητα χρηματοδότησης της εταιρείας με ίδια ή ιδιωτικά κεφάλαια για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Η σύμβαση αυτή εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

 

4. Το τεχνικό και εξειδικευμένο προσωπικό ή μέρος αυτού, που απασχολείται στις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή των οικείων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης, των οποίων το δίκτυο περιέρχεται στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας κατά κυριότητα ή κατά διαχείριση, δύναται να αποσπάται, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, εν όλω ή εν μέρει στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας η οποία αναλαμβάνει τη μισθοδοσία του, σύμφωνα με τους όρους που θα αναφέρονται στη σύμβαση παραχώρησης. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

5. Στις περιοχές που η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης ή και αποχέτευσης με τη διαδικασία που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, θα ισχύει το νομικό καθεστώς που διέπει κάθε φορά την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας με εξαίρεση την τιμολογιακή πολιτική του άρθρου 3, η οποία θα καθορίζεται με τις ως άνω συμβάσεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.