Νόμος 4305/14 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Προσθήκη ειδικού πειθαρχικού παραπτώματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Υπαλληλικός Κώδικας, νόμος 3528/2007) προστίθεται η περίπτωση λ)δ' ως εξής:

 

{λ)δ) η κατάθεση, η χρήση, η συμπερίληψη και η διατήρηση στον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου, πλαστού, νοθευμένου ή παραποιημένου πιστοποιητικού ή τίτλου ή βεβαιώσεως.}

 

2. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Υπαλληλικός Κώδικας, νόμος 3528/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) ο υπάλληλος ο οποίος έχει παραπεμφθεί στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για τα παραπτώματα των περιπτώσεων α', γ', δ', ε', θ', ι', ι)δ', ι)η', κ)γ', κ)δ', κ)ζ', κ)θ', λ)γ' και λ)δ' του άρθρου 107 ή αντίστοιχα παραπτώματα του ίδιου άρθρου, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο δεύτερο του νόμου 4057/2012 ή αντίστοιχα παραπτώματα του προϊσχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 2683/1999) με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 1 περίπτωση δ' του επόμενου άρθρου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015).

 

3. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις ισχύουν και για τις αντίστοιχες διατάξεις του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015).

 

4. Η ισχύς της διάταξης του άρθρου 30 του νόμου 4304/2014 αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου 4304/2014.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.