Νόμος 4305/14 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Αναγνώριση προϋπηρεσίας στους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υπάλληλοι του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), οι οποίοι υπηρετούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δύνανται να αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη τυχόν προϋπηρεσία που διανύθηκε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών με σύμβαση μίσθωσης έργου κατόπιν ουσιαστικής κρίσης του υπηρεσιακού συμβουλίου και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

 

α) η προϋπηρεσία αυτή διανύθηκε με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης,

β) η απασχόληση διανύθηκε κατά το σύνηθες ωράριο των υπαλλήλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών,

γ) η απασχόληση παρείχετο στο χώρο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και υπό την άμεση εποπτεία των προϊσταμένων αυτών.

 

Για τη συνδρομή των περιπτώσεων β' και γ' απαιτούνται υπηρεσιακά έγγραφα της καθ' ύλην αρμόδιας υπηρεσίας.

 

2. Ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται κατά την προηγούμενη παράγραφο προστίθεται ως πλεονάζων χρόνος στο βαθμό που κατέχει ο υπάλληλος κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης του καθ' ύλην αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου και λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξή του στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού.

 

3. Σε κάθε περίπτωση η προϋπηρεσία που δύναται να αναγνωριστεί στους υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του νόμου 4024/2011 και της παραγράφου 1 του παρόντος, δεν μπορεί να ξεπερνά συνολικά τα 7 έτη κατ' ανώτατο όριο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.