Νόμος 4305/14 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Δημιουργία δικτύου Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων / Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης που είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού κάθε Υπουργείου ή ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού ή της Διεύθυνσης Προσωπικού στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται αυτοτελής Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ορίζεται υπεύθυνος για την ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του φορέα, καθώς και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από αυτό.

 

2. Για το προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού υπεύθυνος για τη συλλογή των στοιχείων που προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο ορίζεται ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών που είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού των φορέων αυτών.

 

3. Ο υπεύθυνος για την ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού διασφαλίζει:

 

α) την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών, καθώς και την επικαιροποίηση αυτών σχετικά με το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και άλλα θέματα του προσωπικού,

 

β) την έγκαιρη διαβίβαση στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των στοιχείων προσωπικού,

 

γ) την πιστή τήρηση των υποχρεωτικών οδηγιών και εγκυκλίων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται η διαδικασία για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

5. Η ισχύς της διάταξης του άρθρου 31 του νόμου 4304/2014, αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου 4304/2014.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.