Νόμος 4281/14 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2010/73/ΕΕ και 2011/61/ΕΕ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 3401/2005 (ΦΕΚ 257/Α/2005) προστίθεται περίπτωση ι' ως εξής:

 

{ι) διενεργεί επιτόπιους ελέγχους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για να διαπιστώσει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3556/2007 (ΦΕΚ 91/Α/2007), τροποποιείται ως εξής:

 

{όταν ο εκδότης έχει συσταθεί στην Ένωση, το κράτος - μέλος στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 109 του νόμου [Ν] 4209/2013 (ΦΕΚ 253/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το άρθρο 35 και τα άρθρα 37 έως 40 ισχύουν μετά την έναρξη ισχύος της πράξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 67 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.