Νόμος 4278/14 - Άρθρο 64

Άρθρο 64


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πάσης φύσεως απαιτήσεις της εταιρείας Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Σύρου ανώνυμη εταιρεία με διακριτικό τίτλο ΝΕΩΡΙΟΝ Ναυπηγεία Σύρου σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου για παροχή υπηρεσιών προς το Πολεμικό Ναυτικό σε εκτέλεση συμβάσεων για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά σκοπών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Ασφάλειας, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές της ανωτέρω εταιρείας προς το Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία ή προς ασφαλιστικά ταμεία μέχρι του ύψους του συνόλου των ακαθάριστων αποδοχών των εργαζομένων που συναρτώνται αποκλειστικά με την εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων, προκειμένου να καταβληθούν σε αυτούς οι εν λόγω δεδουλευμένες αποδοχές τους. Για τις ανωτέρω απαιτήσεις απαγορεύεται η λήψη μέτρων ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της προαναφερόμενης εταιρείας ή λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της.

 

2. Ο διατάκτης της δαπάνης διαπιστώνει με σχετική του πράξη ότι οι σχετικές πληρωμές εμπίπτουν στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου και προσδιορίζει το ύψος του πληρωτέου ποσού.

 

3. Η διάταξη του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που έχουν ήδη εκδοθεί τίτλοι πληρωμής έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος και δεν έχουν εξοφληθεί, με έκδοση απόφασης της προηγούμενης παραγράφου.

 

4. Προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι η διακριτή λογιστική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Σύρου ανώνυμη εταιρεία με διακριτικό τίτλο ΝΕΩΡΙΟΝ Ναυπηγεία Σύρου, που αφορούν στην εκτέλεση συμβάσεων για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά σκοπών εθνικής άμυνας και δημόσιας ασφάλειας, σε σχέση με τις λοιπές δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρείας.

 

5. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος άρθρου καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.