Νόμος 4278/14 - Άρθρο 60

Άρθρο 60


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οφειλές φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, που αφορούν στη χρονική περίοδο έως τις 31-03-2014 και προέρχονται από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για ηλεκτροφωτισμό οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, καθώς και τη λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών, αφαιρουμένων τυχόν προστίμων - προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ή άλλων επιβαρύνσεων, αναλαμβάνονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και εξοφλούνται σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, με μεταφορά σχετικών πιστώσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 249 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014).

 

2. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται τα ποσά κατ' έτος και υπόχρεο φορέα, σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής των μετρητών από τους αρμόδιους φορείς και τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού.

 

β) Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία για τη διενέργεια των απαιτούμενων τροποποιήσεων λογιστικής απεικόνισης των μεγεθών των προϋπολογισμών και ισολογισμών των οικείων φορέων, τα δικαιολογητικά πληρωμής της σχετικής δαπάνης καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

3. Τα καταβαλλόμενα κατά τα ανωτέρω ποσά που αφορούν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού του Νομού Αττικής και τα νομικά πρόσωπα αυτών, φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που αφορούν οφειλές της χρονικής περιόδου από 01-01-2012 έως 31-03-2014, παρακρατούνται από τους υπόχρεους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, από τους αποδιδόμενους μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού πόρους προς την τοπική αυτοδιοίκηση, που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 259 και 260 του νόμου 3852/2010, όπως ισχύει κατά τα έτη 2015 - 2020.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 249 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014).

 

4. Οι ανωτέρω σχετικές καταβολές δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και συμψηφισμό με οφειλές της ανωτέρω εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία ή προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

 

5. Με την εξόφληση των ανωτέρω οφειλών αποσβέννυται το σύνολο των απαιτήσεων της ανωτέρω εταιρείας που αφορούν στις εν λόγω υποχρεώσεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.