Νόμος 4277/14 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Παραρτήματα - Διαγράμματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νόμου αποτελούν τα εξής:

 

α) 16 συνοδευτικά παραρτήματα, που περιλαμβάνουν ειδικές κατευθύνσεις και ρυθμίσεις, προγράμματα και έργα τα οποία προάγουν τη στρατηγική και τους στόχους του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής σε χωρικό και τομεακό επίπεδο, και

 

Παράρτημα I

Παράρτημα IΙ

Παράρτημα IΙΙ

Παράρτημα IV

Παράρτημα V

Παράρτημα VI

Παράρτημα VIΙ

Παράρτημα VIΙΙ

Παράρτημα IX

Παράρτημα X

Παράρτημα XI

Παράρτημα XII

Παράρτημα XIII

Παράρτημα XIV

Παράρτημα XV

Παράρτημα XVI

 

β) 9 διαγράμματα κλίμακας 1:100.000, που απεικονίζουν ενδεικτικά τις κατευθύνσεις και τις προτάσεις, που περιλαμβάνονται στο παρόν και τα παραρτήματα με τίτλο:

 

α)α) Στρατηγικό Σχέδιο.

β)β) Χωρικές Ενότητες.

γ)γ) Χωροταξική Οργάνωση - Αναπτυξιακοί Πόλοι και Άξονες.

δ)δ) Προστασία και Αναβάθμιση Περιβάλλοντος.

ε)ε) Πολιτισμός και Αττικό Τοπίο.

στ)στ) Οργάνωση Παραγωγικών Δραστηριοτήτων.

ζ)ζ) Μέσα Σταθερής Τροχιάς.

η)η) Κύριο Οδικό Δίκτυο.

θ)θ) Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης.

 

n.4277.14.1

 

2. Τα παραρτήματα και τα διαγράμματα τροποποιούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κάθε φορά συναρμόδιου Υπουργού, μετά από γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.