Νόμος 4254/14 - Άρθρο i

Παράγραφος Ι: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υποπαράγραφος Ι.1: Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας

 

1. Το άρθρο 33 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Επιτρέπεται η ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ), ως εξής:

 

α) δημόσιων Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας στα δημόσια Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΜΗΝ - ΕΣΥ),

β) δημόσιων Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας στις δημόσιες μονάδες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΜΗΝ - ΠΕΔΥ),

γ) αυτοτελών ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (εκτός ιδιωτικών κλινικών) και

δ) Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας ως μονάδες ιδιωτικών κλινικών.

 

2. Ως Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας ορίζεται η υγειονομική μονάδα η οποία παρέχει υπηρεσίες υγείας θεραπευτικής ή χειρουργικής φύσεως, για τις οποίες δεν απαιτείται γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία και νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

3. Οι Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας - Εθνικού Συστήματος Υγείας δύνανται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε:

 

α. Νοσοκομεία δυναμικότητας 400 και άνω κλινών, εκτός του κτιριακού συγκροτήματος αυτών, στα οποία υπάγονται οργανικά και διοικητικά και αποτελούν αυτοτελείς αποκεντρωμένες υγειονομικές μονάδες αυτών, με ειδική στελέχωση και εξοπλισμό, με συνέχιση λειτουργίας της υφιστάμενης Βραχείας Νοσηλείας.

 

β. Νοσοκομεία δυναμικότητας 400 και άνω κλινών, εντός του κτιριακού συγκροτήματος αυτών, τα οποία αποτελούν αυτοτελείς υγειονομικές μονάδες αυτών, με ειδική στελέχωση και εξοπλισμό.

 

γ. Νοσοκομεία δυναμικότητας κάτω των 400 κλινών, χωροταξικά στον ίδιο χώρο με αυτά, τα οποία λειτουργούν παράλληλα με τα υφιστάμενα Τμήματα Βραχείας Νοσηλείας.

 

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, καταρτίζεται, τροποποιείται και συμπληρώνεται ο λεπτομερής κατάλογος των ιατρικών θεραπευτικών ή χειρουργικών πράξεων, οι οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται σε Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας.

 

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές και ο απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός για την ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας, η σύνθεση του απαραίτητου ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού προσωπικού, οι αναγκαίες ειδικότητες, καθώς και οι λεπτομέρειες για τη διοικητική και επιστημονική διεύθυνση των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας, το ωράριο λειτουργίας, ο τρόπος και η διαδικασία παραπομπής σε αυτές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Στην ίδια υπουργική απόφαση καθορίζονται η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο έλεγχος για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας στις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του παρόντος.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας καθορίζονται τα δημόσια νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τα οποία αναγκαία διασυνδέονται επιστημονικά οι Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 1 του παρόντος.

 

6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη σύναψη συμβάσεων μεταξύ Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας και Ασφαλιστικών Φορέων.

 

7. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, βάσει των οποίων αποζημιώνονται οι Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας.}

 

2. Όπου στις ως άνω περιπτώσεις απαιτείται έκδοση απόφασης του Υπουργού Υγείας ή / και κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, αυτή εκδίδεται εντός προθεσμίας 2 μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας.

 

Υποπαράγραφος Ι.2: Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με προσωπικό από τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας

 

Α. Διαθεσιμότητα

 

1. Το σύνολο των υπαλλήλων των κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικού (ειδικότητας Οδηγών) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, οι οποίοι κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας τίθεται, αυτοδικαίως, από 08-04-2014 σε καθεστώς διαθεσιμότητας με ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων που κατέχει. Οι ανωτέρω υπάλληλοι παραμένουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας επί 1 μήνα και εν συνεχεία, μετατάσσονται / μεταφέρονται, μετά από αίτησή τους, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου Β', σε οργανικές θέσεις που συστήνονται για το σκοπό αυτόν στον κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, όπως προβλέπεται με την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του νόμου 4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α/2013). Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καταβάλλονται τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται από τον φορέα προέλευσης οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη. Οι εισφορές αυτές, από τη θέση του υπαλλήλου σε διαθεσιμότητα και για το χρονικό διάστημα που αυτή διαρκεί, προσδιορίζονται στο 75% των αποδοχών αυτού.

 

2. Στον κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας δύναται να μεταταχθούν/μεταφερθούν, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 348/1996 (ΦΕΚ 229/Α/1996), όπως έχει αντικατασταθεί με την υπ' αριθμόν Υ4Δ/49901/2002 (ΦΕΚ 860/Β/2002) κοινή υπουργική απόφαση, υπάλληλοι νοσοκομείων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, των κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικού (ειδικότητας Οδηγών) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, οι οποίοι κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου υπηρετούν στους αντίστοιχους κλάδους ή / και ειδικότητες και κατέχουν τα τυπικά προσόντα των άρθρων 20 και 21 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001) και παράγραφος 13, άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α/2003).

 

Η μετάταξη / μεταφορά στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας όσων εκ των ανωτέρω υπαλλήλων δεν κατέχουν την προβλεπόμενη επαγγελματική άδεια οδήγησης (τουλάχιστον Γ' κατηγορίας) γίνεται σε αντίστοιχες των προσόντων που κατέχουν συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται μετά τη για οποιαδήποτε λόγο αποχώρηση των υπηρετούντων σε αυτές, με ταυτόχρονη δέσμευση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων, εφόσον υφίστανται κενές θέσεις.

 

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της υποπαραγράφου 1, τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας 15 ημερών όσοι εκ των ανωτέρω περιγραφομένων υπαλλήλων εμπίπτουν στις ακόλουθες κοινωνικές κατηγορίες:

 

α) υπάλληλος που τελεί σε αναπηρία, σε ποσοστό 67% και άνω,

 

β) πολύτεκνος, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3, του άρθρου πρώτου του νόμου [Ν] 1910/1944 (ΦΕΚ 229/Α/1944), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/2006) εφόσον τα τέκνα αυτού συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτός ισχύει σήμερα,

 

γ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο τελεί σε αναπηρία, σε ποσοστό 67% και άνω και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτός ισχύει σήμερα και του οποίου το ετήσιο συνολικό εισόδημα του εξαρτώμενου δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ,

 

δ) υπάλληλος, ο οποίος δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί, κατ' αποκλειστικότητα, τη γονική μέριμνα τέκνου, συνοικεί με αυτό και αυτό ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτός ισχύει σήμερα, εφόσον το συνολικό ετήσιο εισόδημα του εξαρτώμενου τέκνου δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ,

 

ε) υπάλληλος, ο οποίος έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης, δυνάμει δικαστικής απόφασης, συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο και το συνολικό ετήσιο εισόδημα του συμπαραστατούμενου δεν ξεπερνά τις 12.000 €.

 

στ) υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται, δυνάμει του παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Στην περίπτωση αυτή, με κοινή αίτηση των συζύγων προς την υπηρεσία προέλευσής τους δηλώνεται η προτίμηση υπαγωγής στις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου υπέρ του ενός εκ των δύο συζύγων,

 

ζ) υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τελεί ήδη σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή έχει απολυθεί, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, του άρθρου 90 του νόμου 4172/2013. Το γεγονός αυτό κοινοποιείται προς την υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου που πρόκειται να τεθεί, δυνάμει του παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιμότητας, με ευθύνη του και προκειμένου αυτός να υπαχθεί στις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου,

 

η) υπάλληλος που έχει τεθεί ήδη σε καθεστώς διαθεσιμότητας στο πλαίσιο προγενέστερης διαδικασίας και μέσω της κινητικότητας έχει μεταταχθεί / μεταφερθεί σε φορέα που με το παρόν εντάσσεται σε μεταρρυθμιστική δράση.

 

4. Οι διαπιστωτικές πράξεις για τη θέση σε καθεστώς διαθεσιμότητας των ανωτέρω υπαλλήλων εκδίδονται από το όργανο διοίκησης του φορέα προέλευσης.

 

Β. Κινητικότητα

 

1. Οι αναφερόμενοι στις υποπαραγράφους 1 και 3 της παραγράφου Α υπάλληλοι, που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας μετατάσσονται / μεταφέρονται, με την ίδια εργασιακή σχέση, σε οργανικές θέσεις, που συστήνονται για το σκοπό αυτόν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Α', κατόπιν αιτήσεων - δηλώσεών τους, περί αποδοχής της εν λόγω θέσης. Οι ανωτέρω αιτήσεις - δηλώσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους, εντός 7 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των διαπιστωτικών πράξεων της ως άνω υποπαραγράφου 3, της παραγράφου Α'. Οι εν λόγω αιτήσεις - δηλώσεις, οι οποίες υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα προέλευσής τους, οι οποίες με ευθύνη τους τις διαβιβάζουν στην αντίστοιχη υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, εντός 3 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

 

2. Οι μετατασσόμενοι / μεταφερόμενοι ως άνω υπάλληλοι οφείλουν, αρχικά, να παρουσιαστούν στην αρμόδια υπηρεσία του Φορέα υποδοχής την επόμενη εργάσιμη ημέρα, από τη λήξη της διαθεσιμότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους Α1 και Α3. Στην περίπτωση που ο μετατασσόμενος/μεταφερόμενος υπάλληλος δεν παρουσιαστεί, με δική του υπαιτιότητα, προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης μετάταξης / μεταφοράς, απολύεται αυτοδικαίως.

 

3. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της σχετικής αίτησης - δήλωσης αποδοχής, ο υπάλληλος που έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας απολύεται αυτοδικαίως, μετά την πάροδο του προκαθορισμένου χρόνου των υποπαραγράφων 1 και 3 της παραγράφου Α' του παρόντος.

 

4. Οι πράξεις μετάταξης / μεταφοράς των εν λόγω υπαλλήλων εκδίδονται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του Φορέα υποδοχής και ισχύουν από την επόμενη της λήξης του ανά περίπτωση προβλεπόμενου στο παρόν χρόνου διαθεσιμότητας.

 

Υποπαράγραφος Ι.3: Τροποποιήσεις του άρθρου άρθρου 100 του νόμου 4172/2013

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 100 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό με ισόποση οφειλή εντός του ίδιου ή / και του προηγούμενου έτους προς τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο ιδιώτες παρόχους για την παροχή από αυτούς προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, υπηρεσιών υγείας. Ο οριστικός και τελικός συμψηφισμός γίνεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 100 του νόμου 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το ποσό της επιστροφής που οφείλει ο πάροχος υπολογίζεται επί των νομίμων παραστατικών και συμψηφίζεται με το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στον πάροχο, εντός του ίδιου ή / και του προηγούμενου έτους.}

 

Υποπαράγραφος Ι.4: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3918/2011

 

Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 28 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι συμβάσεις των θεραπευτών ιατρών με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, οι οποίες λήγουν στις 30-03-2014, παρατείνονται μέχρι και τις 30-06-2014. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αμοιβής τους και ο αριθμός των επισκέψεων των συμβεβλημένων ιατρών.}

 

Υποπαράγραφος Ι.5: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4238/2014

 

To πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Εκ των υπαλλήλων των παραγράφων 1 και 2 του προηγούμενου άρθρου, που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, οι ιατροί / οδοντίατροι, μόνιμοι και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, μετατάσσονται / μεταφέρονται αναδρομικά από την ημερομηνία λήξης του χρόνου διαθεσιμότητας, με την ίδια εργασιακή σχέση, σε οργανικές θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, που συνιστώνται για το σκοπό αυτόν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου, κατόπιν αιτήσεώς τους, περί αποδοχής της εν λόγω θέσης, λαμβανομένων υπόψη και των ρυθμίσεων της παραγράφου 18 του άρθρου 32 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει. Το λοιπό προσωπικό των ως άνω παραγράφων 1 και 2 μετατάσσεται/μεταφέρεται, αναδρομικά από την ημερομηνία λήξης του χρόνου διαθεσιμότητας, με την ίδια εργασιακή σχέση, κατόπιν αιτήσεώς τους, περί αποδοχής της εν λόγω θέσης. Η ισχύς των προηγούμενων εδαφίων αρχίζει την 04-03-2014.}

 

Υποπαράγραφος Ι.6: Τροποποίηση του άρθρου 45 του νόμου 3986/2011

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 45 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, στα καζίνο και στα κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 m2 και στα καταστήματα όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, μπορούν να δημιουργούνται χώροι καπνιζόντων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εμβαδού του καταστήματος. Για τη δημιουργία τέτοιων χώρων καταβάλλεται ετήσιο τέλος ποσού 200 €/m2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των χώρων καπνιζόντων, ο χρόνος καταβολής και η διαδικασία είσπραξης του ετήσιου τέλους και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.