Νόμος 4250/14 - Άρθρο 50

Άρθρο 50


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του όγδοου εδαφίου της παραγράφου 8 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ρυθμίζονται τα θέματα των συντάξεων του Δημοσίου αναφορικά με τις υποχρεώσεις της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υπουργείου Οικονομικών, θέματα διασταυρώσεων και ταυτοποίησης στοιχείων προσώπων και αλληλοενημερώσεων μεταξύ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τον καθορισμό και την εφαρμογή της διαδικασίας πληρωμής των συντάξεων του Δημοσίου.}

 

2. α. Καταργείται η παράγραφος 12 του άρθρου 11 του νόμου 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α/2013) με την οποία καταργήθηκε το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994) από τότε που ίσχυσε και μέχρι 31-12-2013.

 

β. Στο τέλος του πέμπτου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994) από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της διάταξης προστίθενται λέξεις ως εξής:

 

{εκτός εάν πρόκειται για πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές κατά το μέρος που αντιστοιχούν σε τιμές εντός του εύρους των τιμών της ημέρας συναλλαγής, οι οποίες τιμές διαμορφώνονται σε χρηματιστήρια εμπορευμάτων ή σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.