Νόμος 4237/14 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με επιμέλεια και δαπάνη της εταιρείας με την επωνυμία Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού συντελείται ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία μέσω: α) της πώλησης και μεταβίβασης από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού μετοχών εκδόσεως της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία που αντιστοιχούν σε ποσοστό 66% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία σε επενδυτή και β) της απόκτησης από το Ελληνικό Δημόσιο του λοιπού ποσοστού 34% που θα εξασφαλίζει σε αυτό καταστατική μειοψηφία σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών.

 

2. Στην Ενότητα 1 της παραγράφου 1 της Πράξης υπ' αριθμόν 15/2013 πράξης του υπουργικού συμβουλίου με τίτλο Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού (ΦΕΚ 168/Α/2013), η οποία τιτλοφορείται Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου υπέρ επενδυτή. Χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

α. Στο πρώτο εδάφιο η φράση μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου υπέρ επενδυτή αντικαθίσταται από τη φράση:

 

{μέσω πώλησης και μεταβίβασης μετοχών εκδόσεως της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία που αντιστοιχούν σε ποσοστό 66% του μετοχικού κεφαλαίου της σε επενδυτή.}

 

β. Στο τρίτο εδάφιο διαγράφεται η φράση πρώτης φάσης της εντός του 2013, και της δεύτερης φάσης της.

 

γ. Στο τέταρτο εδάφιο στην πρώτη υποπερίπτωση μετά την εντός παρενθέσεως φράση δηλαδή από ξεχωριστές κρατικές οντότητες προστίθεται εντός της ίδιας παρενθέσεως η φράση:

 

{κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 6 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13-07-2009.}

 

δ. Στο πέμπτο εδάφιο διαγράφεται η φράση:

 

{Εξ αρχής θα υποβληθούν δεσμευτικές προσφορές που θα καλύπτουν και τις δύο φάσεις Ι και II ως κατωτέρω.}

 

ε. Το έβδομο και το όγδοο εδάφια διαγράφονται ολόκληρα, ήτοι διαγράφονται οι φράσεις:

 

{Φάση Ι: Είσοδος επενδυτή μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (απόκτηση ποσοστού έως 49% του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), με παράλληλη ανάληψη της διοίκησης της εταιρείας από τον επενδυτή.

 

Οι παρακάτω ενέργειες προβλέπονται για την υλοποίηση της Φάσης Ι.}

 

στ. Το δέκατο έκτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η προεπιλογή θα γίνει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θα καθορίζονται στην οικεία διακήρυξη, όπως, ενδεικτικώς, εμπειρία στη λειτουργία δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συμμόρφωση με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αναφορικά με εταιρείες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, χρηματοοικονομική και νομική καταλληλότητα και επάρκεια.}

 

ζ. Στο δέκατο έβδομο εδάφιο μετά τις λέξεις της ευρωπαϊκής προστίθενται οι λέξεις και της ελληνικής.

 

η. Στο εικοστό πρώτο εδάφιο διαγράφεται η εντός παρενθέσεως φράση η οποία θα επικυρωθεί με την υπογραφή Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών και αντικαθίσταται από τη φράση:

 

{η οποία θα αποτυπωθεί στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας μετοχών που αντιστοιχούν στο 66% των Μετοχών εκδόσεως της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία.}

 

θ. Μετά το εικοστό πρώτο εδάφιο, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ελέγχου τυχόν συγκέντρωσης επιχειρήσεων, καθώς και η πιστοποίηση της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία κατά την έννοια των άρθρων 113 και 114 του νόμου 4001/2011 θα αποτελέσουν προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.}

 

ι. Το εικοστό τέταρτο εδάφιο διαγράφεται ολόκληρο, ήτοι διαγράφεται η φράση:

 

{Φάση II: Συμβατική υποχρέωση απόκτησης από τον προτιμητέο επενδύτη επιπλέον ποσοστού έως και 51% του μετοχικού κεφαλαίου του Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού.}

 

ι)α. Το εικοστό πέμπτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η υπογραφή της ανωτέρω Σύμβασης Αγοραπωλησίας μετοχών που αντιστοιχούν στο 66% των Μετοχών εκδόσεως της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία (Share Purchase Agreement) με τον προτιμητέο επενδυτή που θα έχει επιλεγεί θα λάβει χώρα μέχρι και την ολοκλήρωση του δευτέρου τριμήνου του 2014.}

 

3. Το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία, με ποσοστό που θα εξασφαλίζει σε αυτό καταστατική μειοψηφία ποσοστού 34% σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών. Ο έλεγχος επί της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία θα ασκείται από διαφορετικό φορέα του Δημοσίου εν σχέσει με τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού ή άλλη επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να μειωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο είτε μέσω πώλησης μετοχών είτε μέσω μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία, το Ελληνικό Δημόσιο θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η συμμετοχή του να διατηρείται σε ποσοστό τουλάχιστον 34%.

 

4. Το τίμημα για την απόκτηση των μετοχών που αντιστοιχούν στο ανωτέρω ποσοστό 34% προσδιορίζεται με βάση την τελική προσφορά του επενδυτή που θα αποκτήσει τις μετοχές που αντιστοιχούν στο 66% των μετοχών εκδόσεως της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία στο πλαίσιο του οικείου διαγωνισμού και δύναται να εξοφληθεί δια συμψηφισμού με οφειλόμενους φόρους, τέλη ή άλλες απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, από οποιαδήποτε αιτία και αν προκύπτουν αυτές, περιλαμβανομένων μελλοντικών απαιτήσεων και δικαιωμάτων.

 

5. Στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, ειδικά εκπροσωπούμενης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, και του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για τη σύναψη της οποίας θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, καθορίζονται οι όροι της μεταβίβασης, ο τρόπος καταβολής του τιμήματος, τυχόν ρήτρες και εγγυήσεις και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια διενέργειας της οικείας συναλλαγής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 152 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.