Νόμος 4199/13 - Άρθρο 107

Άρθρο 107: Τροποποίηση της κωδικοποιημένης νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων (κωδικοποιημένος νόμος 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/2008))


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 99 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων (κωδικοποιημένος νόμος 3669/2008), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α) Ως αριθμητής του κλάσματος α1 λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εργοληπτικής επιχείρησης, ο οποίος πραγματοποιήθηκε από την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατά την τελευταία τριετία από το χρόνο υποβολής της αίτησης. Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επικαλεστεί τον κύκλο εργασιών της, του αμέσως προηγούμενου έτους από την προαναφερθείσα περίοδο, εφόσον δεν κάνει χρήση του τελευταίου έτους της και η εμπειρία αυτού του έτους δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη αίτησή της. Ο ανωτέρω κύκλος εργασιών προσδιορίζεται ως εξής:}

 

2. Μετά την υποπερίπτωση v της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 99 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας δημοσίων έργων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3669/2008, προστίθεται υποπερίπτωση vi ως ακολούθως:

 

{vi. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, που εκτελέστηκαν στο εξωτερικό, από θυγατρικές τους επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, λαμβάνεται υπόψη μόνο αυτός που προκύπτει από επικυρωμένο πιστοποιητικό του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής και αντίστοιχη κατάσταση τιμολογίων εσόδων, βεβαιωμένη από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, για τις εργασίες αυτές. Τα ανωτέρω τιμολόγια πρέπει να έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της θυγατρικής επιχείρησης στο εξωτερικό, επικυρωμένες για τη γνησιότητά τους από τις αρμόδιες αρχές. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό είναι του φορέα κατασκευής πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας αρχής της χώρας που εκτελέστηκε το έργο, από την οποία να προκύπτει ότι ο ανάδοχος ανέλαβε και κατασκεύασε το έργο ή μέρος αυτού, καθώς και το συμφωνητικό βεβαίωσης της χρονολογίας για την ανάθεση από τον ανάδοχο στην επιχείρηση της κατασκευής του έργου ή μέρους αυτού.}

 

3. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 99 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3669/2008, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στα παραπάνω πάγια συνυπολογίζονται, για τον υπολογισμό του αριθμητή του κλάσματος α)3 του τύπου κατάταξης αλλά όχι και για την κάλυψη των ελάχιστων ορίων παγίων και μηχανολογικού εξοπλισμού, τα πάγια στοιχεία όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, καθώς και τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης που υποχρεωτικά αγοράζονται στο πλαίσιο εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης εφόσον αυτό προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη.}

 

4. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 99 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3669/2008, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. δ) Τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται ως παρονομαστές στα κλάσματα α1, α2, α3 του Τμήματος Α του Τύπου Κατάταξης, για την εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση ορίζονται ως εξής:

 

i. για την τρίτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε 2.025.000 €, τα ίδια κεφάλαια σε 750.000 € και τα πάγια σε 150.000 €,

ii. για την τέταρτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε 4.125.000 €, τα ίδια κεφάλαια σε 1.500.000 € και τα πάγια σε 300.000 €,

iii. για την πέμπτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε 11.250.000 €, τα ίδια κεφάλαια σε 4.500.000 € και τα πάγια σε 900.000 €,

iv. για την έκτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε 22.500.000 €, τα ίδια κεφάλαια σε 9.000.000 € και τα πάγια σε 1.800.000 €,

v. για την έβδομη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε 135.000.000 €, τα ίδια κεφάλαια σε 90.000.000 € και τα πάγια σε 18.000.000 €.}

 

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 99 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3669/2008, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Σε περιπτώσεις συγχώνευσης εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή του συνόλου του κατασκευαστικού τους κλάδου, ο Συντελεστής Κατάταξης Γ' καθεμίας από αυτές λαμβάνεται ανάλογα με το συνολικό αριθμό ως εξής:

 

α) Για τις δύο πρώτες, το άθροισμα των Συντελεστών Κατάταξης Γ' της καθεμίας.

β) Για την τρίτη, στο ανωτέρω άθροισμα προστίθεται το 50% του Συντελεστή Κατάταξης Γ' της επιχείρησης αυτής και

δ) για την τέταρτη, στο ανωτέρω άθροισμα προστίθεται το 40% του Συντελεστή Κατάταξης Γ' αυτής.

 

Για τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις πέραν της τετάρτης δεν προστίθεται περαιτέρω Συντελεστής Κατάταξης Γ'.

 

Η σειρά των επιχειρήσεων για τον υπολογισμό του Συντελεστή Κατάταξης Γ' καθορίζεται από την επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση αναθεώρησης.}

 

6. Η περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3669/2008, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. β) Διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον 50.000 € ή πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας 50.000 € ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας 50.000 €. Τα πάγια αυτά στοιχεία αφορούν γήπεδα, οικόπεδα, κτήρια, μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Ως αξία παγίων για τα ακίνητα λαμβάνεται, κατ' επιλογή της επιχείρησης είτε η αντικειμενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, πιστοποιούμενη από συμβολαιογράφο είτε η αξία αυτών, όπως προσδιορίζεται από τα οριστικά συμβόλαια αγοράς ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραμμένο στα βιβλία της επιχείρησης. Για τον εξοπλισμό και τα μεταφορικά μέσα, η αξία τους προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 99 του παρόντος.}

 

7. Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3669/2008, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{5. β) Διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον 100.000 € ή πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας 100.000 € ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας 100.000 €. Για τα πάγια αυτά στοιχεία εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 4.}

 

8. Η περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3669/2008, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. α) Περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση 1 τεχνικό Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας και 1 τεχνικό Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας, τουλάχιστον.}

 

9. Η περίπτωση α' της παραγράφου 8 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3669/2008, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. α) Περιλαμβάνουν στη βασική και συμπληρωματική τους στελέχωση τον αντίστοιχο, για κάθε τάξη ελάχιστο αριθμό τεχνικών εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, ως εξής:

 

i. Στην τέταρτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον 2 τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας, και 2 τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων μέχρι και την τέταρτη, απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση τουλάχιστον 2 τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας. Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση 1 τεχνικού Μ.Ε.Κ. Δ' βαθμίδας.

 

ii. Στην πέμπτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον 3 τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας και 2 τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων μέχρι την τέταρτη, απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση τουλάχιστον 3 τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας. Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση 1 τεχνικού Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας.

 

iii. Στην έκτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον 5 τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας, 4 τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας και 1 τεχνικού Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Β' βαθμίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων μέχρι και την τέταρτη, απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση τουλάχιστον 4 τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας. Για τις επιπλέον κατηγορίες απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση 1 τεχνικού Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας ανά κατηγορία.

 

iv. Στην έβδομη τάξη, απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον 14 τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας και 12 τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας. Από τη στελέχωση αυτή απαιτείται τουλάχιστον οι 10 τεχνικοί Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας να είναι εγγεγραμμένοι σε 3 κατηγορίες έργων, 1 τεχνικός Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας να είναι εγγεγραμμένος στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων και 1 τεχνικός Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας να είναι εγγεγραμμένος στην κατηγορία βιομηχανικών και ενεργειακών έργων.

 

Εναλλακτικά για τις τάξεις τέταρτη, πέμπτη και έκτη μπορεί να αντικατασταθεί στη βασική και στη συμπληρωματική τους στελέχωση, 1 τεχνικός Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας, με 2 τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας και 1 τεχνικός Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας με 2 τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Β' βαθμίδας. Για την έβδομη τάξη μπορούν να αντικατασταθούν τόσο στη βασική, όσο και στη συμπληρωματική της στελέχωση, μέχρι 4 τεχνικοί Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας με 8 τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας και μέχρι 4 τεχνικοί Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας με 8 τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Β' βαθμίδας.

 

Για τις πιο πάνω τάξεις τα στελέχη για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, εκτός της βασικής κατηγορίας, μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα της βασικής στελέχωσης εγγεγραμμένα σε αντίστοιχη κατηγορία και τάξη του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών ή και άλλα πρόσωπα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.