Νόμος 4180/13 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 14 του νόμου 3489/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του νόμου [Ν] 4072/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 14: Αρμοδιότητες της Επιτροπής

 

1. Η Επιτροπή αποτελεί όργανο κοινωνικού και επιστημονικού διαλόγου επί θεμάτων που αφορούν στο στρατηγικό σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, καθώς και επί θεμάτων πολιτικής ανάπτυξης της έρευνας, της καινοτομίας, της διασύνδεσης των επιχειρήσεων με την έρευνα και την καινοτομία και της προώθησης της επιχειρηματικότητας σε καινοτόμους δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αποστολής της, συντάσσει προτάσεις και εισηγήσεις για τα θέματα του προηγούμενου εδαφίου σε τακτικά διαστήματα κατά τις προγραμματισμένες συνεδριάσεις της.

 

Επίσης, η Επιτροπή μπορεί να διατυπώνει και εισηγήσεις προς τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης επί:

 

α) του περιεχομένου και της εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης,

β) του περιεχομένου και της εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου της Εταιρείας,

γ) του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας, καθώς και της έκθεσης τεκμηρίωσής του,

δ) του ετήσιου απολογισμού της Εταιρείας,

ε) της ετήσιας έκθεσης για την πορεία της έρευνας και της καινοτομίας στη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης,

στ) κάθε άλλου θέματος, για το οποίο ζητά τη συνδρομή της το διοικητικό συμβούλιο ή ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης.

 

2. Η Επιτροπή μπορεί να ζητά στοιχεία και πληροφορίες για θέματα που εμπίπτουν στην αποστολή της από κάθε φορέα του Δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

 

Ειδικά οι φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα οφείλουν να διαβιβάζουν τα αιτούμενα στοιχεία χωρίς καθυστέρηση. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί, κατά τις συνεδριάσεις της, να καλεί εκπροσώπους των φορέων του προηγούμενου εδαφίου, προκειμένου να αναπτύσσουν προφορικά, ενώπιόν της, τις απόψεις τους επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.