Νόμος 4070/12 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Υποχρεώσεις πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί να επιβάλλεται σε φορείς εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 47 του παρόντος, η υποχρέωση ικανοποίησης ευλόγων αιτημάτων πρόσβασης ή χρήσης ειδικών στοιχείων του δικτύου και συναφών ευκολιών. Τούτο, μεταξύ άλλων, συντρέχει και σε περιπτώσεις που η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κρίνει ότι η άρνηση πρόσβασης ή η επιβολή καταχρηστικών όρων και προϋποθέσεων αντίκεινται στο συμφέρον των τελικών χρηστών ή δυσχεραίνουν τη δημιουργία βιώσιμης ανταγωνιστικής αγοράς υπηρεσιών σε επίπεδο λιανικής.

 

Ειδικότερα, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί να επιβάλει στους φορείς εκμετάλλευσης, υπό ισότιμους, εύλογους και έγκαιρου χαρακτήρα όρους, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 

α) την παροχή σε τρίτους πρόσβασης σε καθορισμένα στοιχεία ή / και ευκολίες του δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε μη ενεργά στοιχεία δικτύου ή / και της αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, ώστε, ανάμεσα σε άλλα, να είναι εφικτή η επιλογή ή η προεπιλογή φορέα ή/και η μεταπώληση της συνδρομητικής γραμμής,

 

β) την καλόπιστη διαπραγμάτευση με επιχειρήσεις που ζητούν πρόσβαση,

 

γ) τη μη ανάκληση ήδη χορηγηθείσας πρόσβασης σε ευκολίες,

 

δ) την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε επίπεδο χονδρικής για μεταπώληση από τρίτους,

 

ε) τη χορήγηση ανοικτής πρόσβασης σε τεχνικές διεπαφές, πρωτόκολλα ή άλλες βασικές τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ή των υπηρεσιών εικονικού δικτύου,

 

στ) την παροχή συνεγκατάστασης ή άλλων μορφών από κοινού χρήσης συναφών ευκολιών,

 

ζ) την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας διατερματικών υπηρεσιών που παρέχονται σε χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ευκολιών για υπηρεσίες ευφυών δικτύων ή περιαγωγής σε κινητά δίκτυα,

 

η) την παροχή πρόσβασης σε συστήματα λειτουργικής υποστήριξης ή παρόμοια συστήματα λογισμικού, απαραίτητα για την εξασφάλιση ισότιμου ανταγωνισμού στην παροχή των υπηρεσιών,

 

θ) τη διασύνδεση δικτύων ή ευκολιών δικτύου,

 

ι) την παροχή πρόσβασης σε συναφείς υπηρεσίες, όπως ταυτοποίησης, εντοπισμού θέσης και παρουσίας.

 

2. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κατά την εξέταση επιβολής των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου κατ' αναλογία των στόχων του άρθρου 3 του παρόντος, λαμβάνει υπόψη της τους εξής παράγοντες:

 

α) την τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα της χρήσης ή της εγκατάστασης ανταγωνιστικών ευκολιών ανάλογα με το ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τον τύπο της διασύνδεσης ή / και της πρόσβασης στις οποίες αφορά, συμπεριλαμβανομένης της βιωσιμότητας άλλων προϊόντων ανάντη πρόσβασης όπως η πρόσβαση σε αγωγούς,

 

β) τη δυνατότητα παροχής της προτεινόμενης πρόσβασης σε συνάρτηση με τη διαθέσιμη χωρητικότητα,

 

γ) την αρχική επένδυση του κατόχου της ευκολίας, λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες δημόσιες επενδύσεις, καθώς και τους συναφείς επενδυτικούς κινδύνους,

 

δ) την ανάγκη διασφάλισης του ανταγωνισμού μακροπρόθεσμα και ειδικότερα του ανταγωνισμού που στηρίζεται σε οικονομικά αποδοτικές υποδομές,

 

ε) κατά περίπτωση, τα συναφή δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας,

 

στ) την παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών.

 

3. Στο πλαίσιο της επιβολής υποχρεώσεων για παροχή πρόσβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται να καθορίζει τις τεχνικές ή λειτουργικές προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούν ο πάροχος ή / και οι δικαιούχοι αυτής της πρόσβασης εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου. Οι υποχρεώσεις για την τήρηση συγκεκριμένων τεχνικών προτύπων ή προδιαγραφών είναι σύμφωνες με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που ορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.