Νόμος 4070/12 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Τυποποίηση και πιστοποίηση εξοπλισμού και υπηρεσιών - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την παροχή υπηρεσιών, τεχνικών διεπαφών ή / και λειτουργιών δικτύων, εφαρμόζονται τα υποχρεωτικά πρότυπα ή οι προδιαγραφές που θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο και έχουν αντίστοιχα δημοσιευθεί σε κατάλογο προτύπων ή / και προδιαγραφών στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

2. Για την παροχή υπηρεσιών, τεχνικών διεπαφών ή / και λειτουργιών δικτύων, στο βαθμό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών και για τη βελτίωση της δυνατότητας επιλογής του χρήστη, εφαρμόζονται τα μη δεσμευτικά πρότυπα ή οι προδιαγραφές που θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο και έχουν δημοσιευθεί σε κατάλογο προτύπων ή / και προδιαγραφών στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

3. Ελλείψει τέτοιων προτύπων ή / και προδιαγραφών, εφαρμόζονται τα εθνικά πρότυπα ή/και προδιαγραφές, εφόσον υπάρχουν. Η κύρωση ή η θέση σε εφαρμογή αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ελλείψει όλων των ανωτέρω προτύπων ή/και προδιαγραφών εφαρμόζονται κατά σειράν πρότυπα ή/και προδιαγραφές που θεσπίζονται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης (ενδεικτικά ETSI, CENELEC, CEN), την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) είτε διεθνή πρότυπα ή συστάσεις που εγκρίνονται από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) ή τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC).

 

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κατά το λόγο της αρμοδιότητας καθενός από αυτούς, μπορεί να ανατίθεται στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ή σε άλλους Οργανισμούς Τυποποίησης κάθε έργο που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της ανωτέρω τυποποίησης. Το κόστος του έργου βαρύνει το αποθεματικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

5. Για τον έλεγχο του πάσης φύσεως ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατίθεται ή πρόκειται να διατεθεί στην αγορά, όσον αφορά στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, διενεργούνται από τις οικείες Περιφέρειες αυτεπάγγελτοι έλεγχοι ή έλεγχοι μετά από έγγραφες καταγγελίες που υποβάλλονται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στις Περιφέρειες ή στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

6. Οι αυτεπάγγελτοι έλεγχοι διενεργούνται από τριμελή συνεργεία ελέγχου, τα οποία συγκροτούνται με Απόφαση Περιφερειάρχη, από τρεις υπαλλήλους της οικείας Περιφέρειας. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης τριμελούς συνεργείου ελέγχου από κάποια Περιφέρεια, μπορεί να διατίθεται, ύστερα από αίτηση του οικείου Περιφερειάρχη, ένας εκπρόσωπος από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών καθορίζεται η διαδικασία διενέργειας των αυτεπάγγελτων ελέγχων, ο προγραμματισμός, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Αν απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος, τότε αυτός πραγματοποιείται σε διαπιστευμένα εργαστήρια ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, των οποίων το πεδίο διαπίστευσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπ' αριθμόν 5268/5137/13-09-2007 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1853/Β/2007) όπως ισχύει, και τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τα δείγματα προς έλεγχο δεσμεύονται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 2 της υπ' αριθμόν οίκοθεν 72145/2315/07-01-2009 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 21/Β/2009) όπως ισχύει. Η δαπάνη για τη διενέργεια των αυτεπάγγελτων ελέγχων, καθώς και των εργαστηριακών ελέγχων βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας.

 

7. Τα συνεργεία για τους αυτεπάγγελτους ελέγχους δύνανται, προς διαπίστωση των παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, να ελέγχουν τα πάσης φύσεως βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων, να ενεργούν έρευνες στα γραφεία, αποθήκες και λοιπές εγκαταστάσεις των τελευταίων, να λαμβάνουν ένορκες ή ανωμοτί κατά την κρίση τους καταθέσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρείται αναγκαίο για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Επιπλέον έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε κατάσχεση παντός είδους σχετικού εξοπλισμού και κάθε άλλου αντικειμένου το οποίο θεωρείται αναγκαίο ή χρήσιμο για την επιβεβαίωση ύπαρξης παράβασης διατάξεων του παρόντος άρθρου, τηρουμένων των διατάξεων περί αυτοφώρου των άρθρων 242 επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 

8. Οι έλεγχοι μετά από έγγραφες καταγγελίες διενεργούνται από τις Περιφέρειες με ίδια μέσα ή μπορούν να ανατίθενται, με Απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, σε διαπιστευμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή / και ανεξάρτητους ειδικούς πραγματογνώμονες με ειδικές τεχνικές ή / και νομικές γνώσεις, οι οποίοι επιλέγονται από τον πίνακα πραγματογνωμόνων της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Με την ίδια Απόφαση καθορίζεται το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο πρέπει να υποβληθεί το τελικό πόρισμα ελέγχου. Η δαπάνη για τη διενέργεια των ελέγχων μετά από καταγγελίες βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας.

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζεται η διαδικασία κατάρτισης πίνακα πραγματογνωμόνων, που ανανεώνεται ανά διετία, από τον οποίο οι Περιφέρειες, με εντολή ανάθεσης του οικείου Περιφερειάρχη, προβαίνουν σε κατά περίπτωση επιλογή πραγματογνώμονα και ανάθεση συγκεκριμένου έργου σε αυτόν. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται ο τρόπος λειτουργίας, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την άσκηση των καθηκόντων των πραγματογνωμόνων. Προκειμένου περί νομικών προσώπων, οι πραγματογνώμονες πρέπει να είναι διαπιστευμένοι για το πεδίο δραστηριότητάς τους.

 

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται οι αμοιβές των συνεργείων ελέγχου για τη διενέργεια των αυτεπάγγελτων ελέγχων και οι αμοιβές των Πραγματογνωμόνων που διενεργούν ελέγχους μετά από καταγγελίες, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τον τρόπο καταβολής αυτών.

 

11. Για τη διενέργεια ελέγχου μετά από καταγγελία απαιτείται η καταβολή παραβόλου από τον καταγγέλλοντα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζεται το ύψος του παραβόλου για την υποβολή έγγραφης καταγγελίας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Το παράβολο αυτό αποτελεί έσοδο της οικείας Περιφέρειας. Σε περίπτωση που η καταγγελία κριθεί μη βάσιμη ή το πρόβλημα αποδειχθεί ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του καταγγέλλοντα, τότε το κόστος για τη διενέργεια του ελέγχου βαρύνει τον καταγγέλλοντα.

 

12. Με Απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συγκροτείται σε κάθε Περιφέρεια Επιτροπή Ακροάσεων για την εξέταση των γραπτών ή προφορικών απόψεων του καταγγέλλοντα ή του καταγγελλόμενου επί της έγγραφης καταγγελίας. Για την επιβολή κυρώσεων, προσωρινών μέτρων ή/και προστίμων, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις από τα συνεργεία ελέγχου είτε στους αυτεπάγγελτους ελέγχους είτε στους ελέγχους μετά από έγγραφες καταγγελίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 50268/5137/2007 (ΦΕΚ 1853/Β/2007) για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα. Αρμόδιος για την επιβολή των κυρώσεων είναι ο Περιφερειάρχης της οικείας Περιφέρειας. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατ' εφαρμογή του άρθρου αυτού εισπράττονται υπέρ του προϋπολογισμού των οικείων Περιφερειών.

 

13. Για την επιμόρφωση των υπαλλήλων που συγκροτούν τα συνεργεία ελέγχου των Περιφερειών διεξάγονται σεμινάρια σε εξειδικευμένα θέματα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, τα οποία οργανώνονται από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι θεματικές ενότητες των σεμιναρίων, η εξεταστέα ύλη, το σύστημα εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Το κόστος διοργάνωσης των σεμιναρίων αυτών βαρύνει το αποθεματικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

14. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, θεσπίζεται κανονισμός του αεροναυτικού ραδιοεξοπλισμού, που αναφέρεται στις παραγράφους 5 και 6 του Παραρτήματος Ι' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α/2002), η εφαρμογή του οποίου ανατίθεται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Στον κανονισμό αεροναυτικού ραδιοεξοπλισμού ορίζονται οι σχετικοί όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες εισαγωγής και διάθεσης του εξοπλισμού αυτού και ρυθμίζεται η εξέταση της καταλληλότητας του εξοπλισμού, η πιστοποίηση, ο έλεγχος, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να μη διατίθεται στην ελληνική αγορά τηλεοπτικός εξοπλισμός ευρείας κατανάλωσης που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος IΧ.

 

16. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την ισχύ των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α/2002), με το οποίο έχει ενσωματωθεί η Οδηγία 1999/5/ΕΚ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.