Νόμος 4070/12 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Επιτροπές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συγκροτείται διαρκής ενδεκαμελής επιτροπή η οποία παρέχει συμβουλευτική υπηρεσία προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για θέματα πολιτικής ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στην επιτροπή συμμετέχουν ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που θα υποδεικνύεται από αυτήν, τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που θα υποδεικνύονται από τους οικείους Υπουργούς. Η επιτροπή δύναται να προσκαλεί κατά περίπτωση και άλλα άτομα στις συνεδριάσεις της, συμπεριλαμβανομένων συντελεστών της αγοράς, εκπροσώπων της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, ομάδων χρηστών ή καταναλωτών. Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι ετήσια με δυνατότητα ανανέωσης.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται διαρκής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Εξωτερικών, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης, του προσώπου στο οποίο ανατίθεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. η τήρηση του Μητρώου των ονομάτων χώρου και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων για την παρακολούθηση θεμάτων διαδικτύου και ονομάτων χώρου (domain name) και καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη συγκρότησή της, τον αριθμό των μελών και τον τρόπο λειτουργίας της. Ο τομέας ευθύνης της επιτροπής είναι τα θέματα διακυβέρνησης και η ονοματοδοσία στο διαδίκτυο. Η επιτροπή συγκεντρώνει και καταγράφει στοιχεία που αφορούν τα ως άνω θέματα, ερευνά και καθορίζει τα τεχνικά και νομικά ζητήματα, παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων ελληνικών, διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, φορέων, ομάδων εργασίας και επιτροπών, υποστηρίζει τις αντίστοιχες συναντήσεις σε ελληνικό, ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο και συμμετέχει, επεξεργάζεται και υποβάλει εισηγήσεις για τα ως άνω θέματα. Η επιτροπή ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, που οφείλουν να τις παρέχουν εγκαίρως.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας συγκροτείται διαρκής τετραμελής Εθνική Επιτροπή Μακρών Γραμμών, η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Γ4 του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/Γ4) ως Πρόεδρο και 2 στελέχη της ίδιας Διεύθυνσης και 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, που υποδεικνύεται από τον οικείο Υπουργό, ως μέλη. Γραμματέας ορίζεται κατώτερος αξιωματικός της Διεύθυνσης ΓΕΕΘΑ/Γ4. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο Γραμματέας της Επιτροπής συμμετέχουν αμισθί. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, προκειμένου να λάβουν διαπίστευση καταλληλότητας παροχής των υπηρεσιών αυτών για την εθνική άμυνα, τους συμμαχικούς σχηματισμούς και την αμυντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική επικράτεια. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η ως άνω επιτροπή μπορεί να ζητά τη συνδρομή κάθε άλλης υπηρεσίας ή φορέα του Δημοσίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κατόπιν πρότασης της Εθνικής Επιτροπής Μακρών Γραμμών, καθορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα, προκειμένου οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι να λάβουν την ανωτέρω διαπίστευση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 32 του νόμου [Ν] 4494/2017 (ΦΕΚ 165/Α/2017).

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης συγκροτείται Συμβούλιο Διαστημικής Πολιτικής, το οποίο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα που εντάσσονται στο πεδίο του Διαστήματος και στη χάραξη της εθνικής διαστημικής πολιτικής. Στο ως άνω Συμβούλιο καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και συμμετέχουν ως μέλη ο Γενικός Διευθυντής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο Διευθυντής Δορυφορικών Υπηρεσιών και Διαστημικών Εφαρμογών, καθώς και οι κατά περίπτωση εκπρόσωποι Υπουργείων, οι οποίοι θα υποδεικνύονται από τους οικείους Υπουργούς ανάλογα με το προς συζήτηση θέμα, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Στο Συμβούλιο μπορούν να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως από τον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, εκπρόσωποι από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και την ελληνική διαστημική βιομηχανία, κατά περίπτωση δε επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων που σχετίζονται με το διαστημικό τομέα. Η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και οι συνεδριάσεις θα λαμβάνουν χώρα στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο οποίος καθορίζει τα προς συζήτηση θέματα και τους εκάστοτε συμμετέχοντες, σύμφωνα με το επίπεδο εμπιστευτικότητας που απαιτείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.