Νόμος 4070/12 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Διαχείριση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί σπάνιο πόρο, η διαχείριση του οποίου συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους, καθώς και δημόσιο αγαθό με σημαντική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία.

 

2. Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων χρησιμοποιείται ιδίως:

 

α) για τη διασφάλιση της ζωής και της ιδιοκτησίας,

 

β) για την εξυπηρέτηση της εθνικής ασφάλειας και άμυνας,

 

γ) για την υποστήριξη της καταπολέμησης του εγκλήματος και της εφαρμογής του νόμου,

 

δ) για την υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης μέσω της εξασφάλισης υπηρεσιών επικοινωνιών εθνικής και παγκόσμιας κλίμακας, για προσωπική και επαγγελματική χρήση,

 

ε) για την ενίσχυση της ανάπτυξης των υποδομών και της παροχής υπηρεσιών,

 

στ) για την υποστήριξη εθνικών και διεθνών συστημάτων μεταφορών,

 

ζ) για τη διατήρηση των φυσικών πόρων,

 

η) για τη διανομή πληροφοριών και προγραμμάτων ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος,

 

θ) για την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης.

 

3. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και, κατά περίπτωση, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά το στρατηγικό σχεδιασμό, το συντονισμό και την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων λαμβάνουν υπόψη τους, μεταξύ άλλων, την οικονομία, την ασφάλεια, την υγεία, το δημόσιο συμφέρον, την ελευθερία έκφρασης, τις πολιτιστικές, επιστημονικές, κοινωνικές και τεχνικές πτυχές των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα συμφέροντα των ομάδων χρηστών ραδιοφάσματος, με στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης του ραδιοφάσματος και την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών.

 

4. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κατά τη συνεργασία τους με τους αρμόδιους φορείς των άλλων κρατών - μελών και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προάγουν το συντονισμό των προσεγγίσεων στην πολιτική ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, όπου ενδείκνυται, των προϋποθέσεων αναφορικά με τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματος που απαιτούνται για τη δημιουργία και τη λειτουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

5. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ενεργώντας σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου και με την απόφαση 676/2002/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (απόφαση για το ραδιοφάσμα, ΕΕL 144/77), προάγουν την εναρμόνιση στη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική χρήσης τους και να διασφαλιστούν οφέλη για τον καταναλωτή, όπως οι οικονομίες κλίμακας και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών.

 

6. Η διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και η εποπτεία των ραδιοεκπομπών πραγματοποιείται από όλους τους εντεταλμένους προς τούτο φορείς, σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις, τις διεθνείς συμφωνίες και τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη, της Σύμβασης και του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, λαμβανομένων υπόψη και των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) και των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύουν μετά την κύρωσή τους κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος. Η διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων περιλαμβάνει ιδίως:

 

α) την εναρμόνιση της χρήσης του στο διεθνές, πέραν του κοινοτικού, επίπεδο, η οποία πρέπει να αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις γενικές αρχές πολιτικής, όπως αυτές προσδιορίζονται σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο,

 

β) τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή την απονομή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων σε σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών,

 

γ) την τήρηση των διαδικασιών του διεθνούς συντονισμού των ραδιοσυχνοτήτων,

 

δ) τον καθορισμό των τελών ραδιοσυχνοτήτων,

 

ε) τον καθορισμό διοικητικών ή τεχνικών όρων χρήσης ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της διαυλοποίησης,

 

στ) την εποπτεία και επιτήρηση της νόμιμης χρήσης του.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εθνικής Άμυνας εγκρίνεται ο Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ), ο οποίος περιλαμβάνει ιδίως:

 

α) Τα σχέδια κατανομής σε εθνικό επίπεδο του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων σε υπηρεσίες, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.

 

β) Αναφορές σε περιορισμούς που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του παρόντος άρθρου.

 

γ) Αναφορές για τη δυνατότητα χρήσης ραδιοεξοπλισμού σε συγκεκριμένες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και για τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιούνται από ηλεκτρονικό εξοπλισμό για βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές εφαρμογές.

 

Κατά την κατάρτιση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο, ο Κανονισμός Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΙTU), οι Αποφάσεις και Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT).

 

8. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου εδαφίου διασφαλίζεται ότι όλοι οι τύποι τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που είναι διαθέσιμες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μπορούν να προβλέπονται περιορισμοί, με βάση τις αρχές της αναλογικότητας και της αμεροληψίας, αναφορικά με τη ραδιοδικτυακή ή ασύρματη τεχνολογία πρόσβασης που χρησιμοποιείται για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον απαιτείται:

 

α) για την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών,

β) για την προστασία της δημόσιας υγείας από ηλεκτρομαγνητικά πεδία,

γ) για την εξασφάλιση της τεχνικής ποιότητας της υπηρεσίας,

δ) για την εξασφάλιση της μεγιστοποίησης του μερισμού ραδιοσυχνοτήτων,

ε) για τη διαφύλαξη αποτελεσματικής χρήσης του φάσματος, ή

στ) για την εκπλήρωση στόχου γενικού συμφέροντος σύμφωνα με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.

 

9. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στο επόμενο εδάφιο, διασφαλίζεται ότι όλοι οι τύποι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορούν να παρασχεθούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δηλώνονται διαθέσιμες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

α) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, δύνανται να προβλέπονται περιορισμοί, με βάση τις αρχές της αναλογικότητας και της αμεροληψίας, σε ότι αφορά στους παρεχόμενους τύπους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προς εκπλήρωση, όπου απαιτείται, προβλέψεων των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών της ITU.

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, δύνανται να λαμβάνονται μέτρα που να απαιτούν την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ειδική ζώνη διαθέσιμη για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να αιτιολογούνται για την εκπλήρωση στόχου γενικού συμφέροντος, όπως ενδεικτικά:

 

β)α) η ασφάλεια της ζωής,

β)β) η προαγωγή της κοινωνικής, περιφερειακής ή εδαφικής συνοχής,

β)γ) η αποφυγή της αναποτελεσματικής χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων και

β)δ) η προαγωγή της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας, π.χ. με την παροχή υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, δύνανται να λαμβάνονται μέτρα που απαγορεύουν την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε συγκεκριμένη ζώνη μόνον όταν αυτά αιτιολογούνται επαρκώς από την ανάγκη προστασίας υπηρεσιών για την ασφάλεια της ζωής. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα μέτρα αυτά δύνανται να επεκτείνονται, ώστε να εφαρμόζονται σε υπηρεσίες για την εκπλήρωση άλλων στόχων δημόσιου συμφέροντος.

 

δ) Τα μέτρα των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου επανεξετάζονται τακτικά, τουλάχιστον ανά δύο έτη, οπότε δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της επανεξέτασης αυτής.

 

10. Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στις παραγράφους 8 και 9 του παρόντος άρθρου, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αναθεωρεί, σε ετήσια βάση ή όποτε κριθεί αναγκαίο, τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων και προβαίνει σε οποιεσδήποτε αναγκαίες και κατάλληλες προσαρμογές σε αυτόν.

 

11. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δημοσιεύει σε κατάλληλη ιστοθέση του τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) και ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ραδιοεπικοινωνιών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δημοσιεύει στον ιστοχώρο της πληροφορίες για τα δικαιώματα, τους όρους, τις διαδικασίες, τις επιβαρύνσεις και τα τέλη που αφορούν στη χρήση του ραδιοφάσματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων επικαιροποιούν τις σχετικές πληροφορίες και λαμβάνουν μέτρα για την ανάπτυξη κατάλληλων βάσεων δεδομένων, προκειμένου οι εν λόγω πληροφορίες να είναι προσιτές στο κοινό, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οικεία μέτρα εναρμόνισης της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

12. Με αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ορίζονται σχέδια διαυλοποίησης ζωνών ραδιοσυχνοτήτων και απονομής ραδιοσυχνοτήτων για τις ζώνες που διαχειρίζεται αυτή, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις παραγράφους 8 και 9 του παρόντος άρθρου.

 

13. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση συχνοτήτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 του παρόντος και εκείνων περί των σχετικών αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

14. Απαγορεύεται:

 

α) Η χρήση εξοπλισμού για τη λήψη, αποκωδικοποίηση ή αποκρυπτογράφηση περιεχομένου που δεν αφορά τον κάτοχο του εξοπλισμού,

 

β) η χωρίς άδεια ή έγκριση διάθεση, κατοχή και χρήση εξοπλισμού που προορίζεται για την παρακολούθηση και επεξεργασία περιεχομένου και δεδομένων τρίτων, η οποία πραγματοποιείται επί νόμιμης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνιών μέσω παράνομης σύνδεσης (επισύνδεσης), ή/και αποκωδικοποίησης, ή/και αποκρυπτογράφησης απορρήτων ή κρυπτογραφημένων μηνυμάτων,

 

γ) η χωρίς άδεια ή έγκριση εκπομπή, λήψη εκπομπών, καθώς και πρόκληση παρεμβολών στο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, με σκοπό την παρακώλυση της λειτουργίας υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια και την άμυνα.

 

Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω απαγορεύσεων, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ιδίως στις διατάξεις περί διασφάλισης απορρήτου επικοινωνιών, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθορίζονται οι κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά εξοπλισμού και συσκευών, οι όροι, οι δικαιούχοι αδειοδότησης, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της άδειας ή έγκρισης, το κατά περίπτωση καθοριζόμενο χρονικό διάστημα χορήγησης της άδειας ή έγκρισης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.